Rozprawniski designer

Rozprawniski designer je nastroj, z kotrymž móžeće swójske rozprawy datoweje banki wutworić. Na rozdźěl wot rozprawniskeho asistenta móžeće z pomocu rozprawniskeho designer swoju rozprawu po swojich přećach naćisnyć. Wutworjena rozprawa je dokument Writer, kotryž móžeće tež wobdźěłać.

note

Zo byšće rozprawniski designer wužiwał, dyrbiće najprjedy softwaru Java Runtime Environment (JRE, Java wuwjedźenskočasowa wokolina) instalować, a tuta softwara dyrbi w LibreOffice wubrana być.


Tak instalujeće JRE

Rozprawniski designer sej instalowany Java Runtime Environment (JRE) wužaduje.

 1. Wubjerće – LibreOffice – Rozšěrjene

 2. Počakajće hač do jedneje mjeńšiny, mjeztym zo LibreOffice informacije wo instalowanej softwarje Java na wašim systemje hromadźi.

  Jeli so aktualna wersija JRE na wašim systemje namaka, budźeće zapisk w lisćinje widźeć.

 3. Klikńće na opciske tłóčatko před zapiskom, zo byšće wersiju JRE za wužiwanje w LibreOffice zmóžnił.

 4. Zawěsćće, zo nastajenje Wuwjedźenskočasowu wokolinu Java wužiwać je zmóžnjene.

Jeli so žana wersija JRE na wašim systemje njenamaka, wočińće swój webwobhladowak a sćehńće softwaru JRE z http://www.java.com. Instalujće softwaru JRE. Startujće LibreOffice znowa a wočińće – LibreOffice – Rozšěrjene znowa.

Zo byšće rozprawniski designer wočinił

 1. Wočińće dataju Base abo załožće nowu datowu banku. Datowa banka dyrbi znajmjeńša jednu tabelu ze znajmjeńša jednym datowym polom a polom primarneho kluča wobsahować.

 2. Klikńće symbol „Rozprawy“ we woknje Base a wubjerće potom „Rozprawu w naćiskowym napohledźe wutworić…“.

  Wokno rozprawniskeho designera so wočinja.

Rozprawniski designer so do třoch dźělow rozrjaduje. Horjeka widźiće meni, pod nim symbolowe lajsty.

Naprawo widźiće wokno Kajkosće z hódnotami kajkosćow tuchwilu wubraneho objekta.

Lěwy dźěl wokna rozprawniskeho designera napohlad rozprawniskeho designera pokazuje. Napohlad rozprawniskeho designera so najprjedy do třoch wotrězkow rozrjaduje, wothorjeka dodeleka.

 1. Hłowa strony – ćehńće pola wodźenskich elementow z krutym tekstom do wobłuka hłowy strony

 2. Podrobnosć – ćehńće pola datoweje banki do wobłuka podrobnosće a pušćće je tam.

 3. Noha strony – ćehńće pola wodźenskich elementow z krutym tekstom do wobłuka nohi strony

Zo byšće přidatnu rozprawnisku hłowu a rozprawnisku nohu zasadźił, wubjerće Wobdźěłać – Hłowu/Nohu rozprawy zasadźić. Tute wobłuki tekst wobsahuja, kotryž so na spočatku a kóncu cyłeje rozprawy jewi.

Klikńće na symbol „–“ před mjenom wobłuka, zo byšće tón wobłuk w rozprawniskim designerje na jednu linku redukował. Symbol „–“ so do symbola „+“ změni, a móžeće na to kliknyć, zo byšće wobłuk zaso pokazał.

Zasadźujeće pola datoweje banki přez ćehnjenje a pušćenje do wobłuka Podrobnosć. Hlejće wotrězk „Pola do rozprawy zasadźić“ deleka.

Nimo toho móžeće na symbol Popisowe polo abo Tekstowe polo w symbolowej lajsće kliknyć, potom praworóžk do wobłuka Hłowa abo Noha ćahnyć, zo byšće tekst definował, kotryž je samsny na wšěch stronach. Zapodawaće tekst do popisoweho pola wotpowědneho wokna Kajkosće. Móžeće tež z pomocu symbola „Wobraz“ grafiki přidać.

Zo byšće rozprawu z tabelu datoweje banki zwjazał

 1. Pohibujće myšku do napohlada Kajkosće. Widźiće dwaj rajtarkaj„Powšitkowne“ a „Daty“.

 2. Klikńće na rajtarku Daty na Wobsah, zo byšće kombinaciske polo wočinił.

 3. Wubjerće tabelu, za kotruž chceće rozprawu wutworić.

 4. Po tym zo sće tabelu wubrał, tłóčće tabulatorowu tastu (↹), zo byšće wobsahowe polo wopušćił.

Wokno Rozprawje pola přidać so awtomatisce wočini a pokazuje wšě pola wubraneje tabele.

Rozprawje pola přidać

Wokno Polo přidać wam pomha, tabelowe zapiski do rozprawy zasadźić.

Po zasadźenju polow do napohlada Podrobnosć, je rozprawa hotowa za wuwjedźenje.

Zo byšće rozprawu wuwjedł

Klikńće na symbol Rozprawu wuwjesć w symbolowej lajsće.

Symbol za Rozprawu wuwjesć

Symbol za Rozprawu wuwjesć

Dokument Writer so wočinja a pokazuje rozprawu, kotruž sće wutworił, kotraž wšě hódnoty tabele datoweje banki wobsahuje, kotrež sće zapodał.

Jeli je so wobsah datoweje banki změnił, wuwjedźće rozprawu znowa, zo byšće wuslědkowu rozprawu aktualizował.

Zo byšće rozprawu wobdźěłał

Rozsudźće najprjedy, hač chceće generowanu rozprawu wobdźěłać, kotraž je statiski dokument Writer, abo, jeli chceće napohlad rozprawniskeho designera wobdźěłać a nowu rozprawu na zakładźe noweho designa generować.

Dokument Writer so ze škitom přećiwo pisanju wočinja. Zo byšće dokument Writer wobdźěłał, klikńće na Dokument wobdźěłać w informaciskej lajsće abo wubjerće Wobdźěłać – Wobdźěłanski modus

Jeli chceće napohlad rozprawniskeho designera wobdźěłać, móžeće někotre jeho kajkosćow změnić.

Klikńće na wobłuk Podrobnosć. Změńće potom we woknje Kajkosće na přikład pozadkowu barbu.

Klikńće po dokónčenju na symbol Rozprawu wuwjesć, zo byšće nowu rozprawu wutworił.

Symbol za Rozprawu wuwjesć

Symbol za Rozprawu wuwjesć

Jeli rozprawniski designer začinjeće, prašeja so was, hač so ma rozprawa składować. Klikńće na Haj, dajće rozprawje mjeno a klikńće na W porjadku.

Rozprawu sortěrować

Bjez sortěrowanja abo zeskupjenja so datowe sadźby w tym porjedźe do rozprawy zasadźuja, po kotrymž so z datoweje banki wotwołuja.

 1. Wočińće napohlad Rozprawniski designer a klikńće na symbol Sortěrowanje a zeskupjenje w symbolowej lajsće. Budźeće dialog Sortěrowanje a zeskupjenje widźeć.

Symbol za Sortěrowanje a zeskupjenje

Symbol za Sortěrowanje a zeskupjenje

 1. Klikńće w polu Skupiny na polo, kotrež chceće jako prěnje sortěrowanske polo wužiwać a nastajće sortěrowansku kajkosć.

 2. Wuwjedźće rozprawu.

Zeskupjenje

 1. Wočińće napohlad Rozprawniski designer a klikńće na symbol Sortěrowanje a zeskupjenje w symbolowej lajsće. Budźeće dialog Sortěrowanje a zeskupjenje widźeć.

 2. Wočińće w polu Skupiny lisćinowe polo Skupinska hłowa a wubjerće, zo so ma skupinska hłowa pokazać.

 3. Klikńće na symbol Polo přidać, zo byšće wokno Polo přidać wočinił.

Symbol za Polo přidać

Symbol za Polo přidać

 1. Ćehńće a pušćće pólny zapisk, kotryž chceće zeskupić, do wotrězka skupinskeje hłowy. Ćehńće a pušćće potom zbytne pola do wotrězka Podrobnosć.

 2. Wuwjedźće rozprawu. Rozprawa zeskupjene datowe sadźby pokazuje.

Jeli chceće sortěrować a zeskupić, wočińće napohlad rozprawniskeho designer a potom dialog Sortěrowanje a zeskupjenje. Wubjerće tute nastajenje, zo byšće skupinsku hłowu za pola pokazał, kotrež chceće zeskupić a skupinsku hłowu za pola schował, kotrež so maja sortěrować. Začińće wokno Sortěrowanje a zeskupjenje a wuwjedźće rozprawu.

Waše daty aktualizować a ćišćeć

Hdyž nowe daty zasadźujeće abo daty w tabeli wobdźěłujeće, nowa rozprawa zaktualizowane daty pokaza.

Klikńće na symbol Rozprawy a klikńće dwójce na swoju poslednju składowanu rozprawu. Nowy dokument Writer so wutwori, kotryž nowe daty pokazuje.

Symbol za Rozprawy

Symbol za Rozprawy

Zo byšće rozprawu ćišćał, wubjerće Dataja – Ćišćeć z dokumenta Writer.

Prošu podpěrajće nas!