Rozprawje pola přidać

Wokno Polo přidać wam pomha, tabelowe zapiski do rozprawy zasadźić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wokno Polo přidać so awtomatisce pokazuje, hdyž sće tabelu we wobsahowym polu wubrał a te polo wopušćeće.

Wubjerće Napohlad – Polo přidać.

Klikńće na symbol Polo přidać na symbolowej lajsće.

Symbol za Polo přidać

Symbol Polo přidać w symbolowej lajsće.


  1. Wubjerće polo w dialogu Polo přidać a klikńće na Zasadźić. Móžeće wjacore pola wubrać, hdyž tastu tłóčiće, mjeztym zo na pólne mjeno klikaće abo tastu Umsch (⇧) wužiwaće, mjeztym zo tastu myški tłóčiće. Klikńće na Zasadźić w symbolowej lajsće, zo byšće rozprawje pola přidał.

  2. Ćehńće pólne mjena jedne po druhim z wokna Polo přidać do wobłuka Podrobnosć rozprawy. Pozicioněrujće pola po swojim dobrozdaću. Wužiwajće symbole w symbolowych lajstach, zo byšće pola wusměrił.

    Njeje móžno, zo so pola přikrywaja. Jeli tabelowe polo we wobłuku Podrobnosć wotkładujeće, so potom popis a tekstowe polo zasadźujetej.

  3. Móžeće tež tekst zasadźić, kotryž ma samsny na kóždej stronje być. Klikńće na symbol za popisowe polo a ćehńće potom praworóžk we wobłuku hłowy abo nohi strony. Wobdźěłajće kajkosće Popis, zo byšće požadany tekst pokazał.

Symbol za popisowe polo

Symbol Popisowe polo přidać w symbolowej lajsće.

Pólne mjena sortěrować

Symbol za postupowacy sortěrować

Mjena w postupowacym porjedźe sortěrować.

Symbol za W spadowacym porjedźe sortěrować

Mjena w spadowacym porjedźe sortěrować.

Symbol za Sortěrowanje zběhnyć

Prěnjotne sortěrowanje wobnowić

Prošu podpěrajće nas!