Wotprašowanski asistent

Wotprašowanski asistent wam pomha, wotprašowanje datoweje banki naćisnyć. Składowane wotprašowanje da so pozdźišo wuwołać, pak z grafiskeho wužiwarskeho powjercha pak z pomocu awtomatisce wutworjeneho rěčneho přikaza SQL.

Wotprašowanski asistent – Pólny wuběr

Podawa tabelu, za kotruž so ma wotprašowanje wutworić a kotre pola chceće do wotprašowanja zapřijeć.

Wotprašowanski asistent – Sortěrowanski porjad

Podawa sortěrowanski porjad za datowe sadźby we wašim wotprašowanju.

Wotprašowanski asistent – Pytanske wuměnjenja

Podawa pytanske wuměnjenja za filtrowanje wotprašowanja.

Wotprašowanski asistent – Podrobnosće abo zjeće

Podawa, hač so maja wšě datowe sadźby wotprašowanja pokazać abo jenož wuslědki agregatnych funkcijow.

Tuta strona so jenož pokazuje, hdyž su numeriske pola we wotprašowanju, kotrež wužiwanje agregatnych funkcijow dowoleja.

Wotprašowanski asistent – Zeskupjenje

Podawa, hač so ma wotprašowanje zeskupić. Datowe žórło dyrbi SQL-instrukciju „Group by clauses“ podpěrać, zo by tutu stronu asistenta zmóžniło.

Wotprašowanski asistent – Wuměnjenja zeskupjenja

Podawa wuměnjenja za zeskupjenje wotprašowanja. Datowe žórło dyrbi SQL-instrukciju „Group by clauses“ podpěrać, zo by tutu stronu asistenta zmóžniło.

Wotprašowanski asistent – Aliasy

Připokazuje pólnym mjenam aliasy. Aliasy su opcionalne a móža na wužiwarja přećelne mjena k dispoziciji stajić, kotrež so město pólnych mjenow pokazuja. Alias na přikład da so wužiwać, hdyž pola z rozdźělnych tabelow samsne mjeno maja.

Wotprašowanski asistent – Přehlad

Zapodajće mjeno wotprašowanja a podajće, hač chceće wotprašowanje pokazać abo změnić, po tym zo asistent je skónčeny.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Dokónčić

Nałožuje wšě změny a začinja asistent.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Wotprašowanski asistent – Pólny wuběr

Prošu podpěrajće nas!