Makra přenošować

Asistent za přenošowanje makra dokumentow datoweje banki eksistowace makra z poddokumentow stareje dataje Base do składowanskeho wobłuka makrow noweje dataje Base přesunje.

Dotal smědźachu makra jenož w tekstowych poddokumentach formularow a rozprawow być. Nětko dadźa so makra w samej dataji Base składować. To rěka, zo makra w datajach Base dadźa so nětko z kóždeje ze wšěch podkomponentow wuwołać: z formularow, rozprawow, tabeloweho naćiska, wotprašowanskeho naćiska, naćiska relacijow, napohlada tabelowych datow.

Njeje wšak technisce móžno, makra w dataji Base a jeje poddokumentach naraz składować. Jeli tuž chceće k dataji Base nowe makra připowěsnyć, mjeztym zo maja so eksistowace stare makra wobchować, kotrež su so w poddokumentach składowali, dyrbiće eksistowace stare makra do składowanskeho wobłuka makrow dataje Base přesunyć.

Asistent přenošowanja makrow za dokumenty datoweje banki móže makra do składowanskeho wobłuka dataje Base přesunyć. Móžeće makra přepytować a je wobdźěłować, jeli trjeba.

Je na přikład móžno, zo makra z poddokumentow samsne modulowe a makrowe mjena mějachu. Po tym zo sće makra do zhromadneho składowanskeho wobłuka makrow přesunył, dyrbiće makra wobdźěłać, zo bychu mjena jónkróćne byli. Asistent njemóže to činić.

Asistent móže dataju Base do druheho rjadowaka po wašej wólbje zawěsćić. Asistent prěnjotnu dataju Base změni. Zawěsćenje njezměnjene wostanje.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Dokónčić

Nałožuje wšě změny a začinja asistent.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Prošu podpěrajće nas!