Zasadźić

Meni Zasadźić wokna datoweje banki.

Formular

Wočinja nowy tekstowy dokument w formularowym modusu.

Rozprawa

Startuje wokno Designer rozprawow za wubranu tabelu, wubrany napohlad abo wubrane wotprašowanje.

Wotprašowanje (naćiskowy napohlad)

Wočinja nowe wotprašowanje w naćiskowym modusu.

Wotprašowanje (SQL-napohlad)

Wočinja nowe wotprašowanje w SQL-modusu.

Tabelowy naćisk

Wočinja napohlad tabeloweho naćiska.

Napohladny naćisk

Wočinja nowey napohlad w naćiskowym modusu.

Napohlad (jednory)

Wočinja nowy napohlad w SQL-modusu.

Rjadowak

Wočinja dialog, hdźež móžeće nowy rjadowak w dataji datoweje banki składować.

Prošu podpěrajće nas!