Wobdźěłać

Meni Wobdźěłać wokna datoweje banki.

Kopěrować

Kopěruje wubrany objekt do mjezyskłada.

Zasadźić

Zasadźuje zapisk z mjezyskłada. Jeli chceće, móžeće formulary a rozprawy, mjez nimi podrjadowaki, z jedneje dataje datoweje banki do druheje zasadźić.

Wobsah zasadźić

Zasadźuje zapisk z mjezyskłada. Jeli chceće, móžeće formulary a rozprawy, mjez nimi podrjadowaki, z jedneje dataje datoweje banki do druheje zasadźić.

Wšě wubrać

Wuběra wšě zapiski, mjez nimi podrjadowaki, w delnim dźělu wokna datoweje banki.

Wobdźěłać

Wočinja wokno, hdźež móžeće wubranu tabelu, wubrane wotprašowanje abo wubranu rozprawu wobdźěłać.

Zhašeć

Zhaša wubranu tabelu, wubrane wotprašowanje, wubrany formular abo wubranu rozprawu.

Přemjenować

Přemjenuje wubrany objekt. Wotwisujo wot datoweje banki, móhli někotre mjena, znamješka a dołhosće mjenow njepłaćiwe być.

Wočinić

Wočinja wubrany objekt w poslednim składowanym stawje.

Jako napohlad wutworić

Přetworja wubrane wotprašowanje, kotrež so ma pokazać. Prěnjotne wotprašowanje we wašej dataji datoweje banki wostawa a přidatny napohlad so na serwerje datoweje banki generuje. Dyrbiće pisanske prawo měć, zo byšće datowej bance napohlad přidał.

note

Najwjace datowych bankow wotprašowanja wužiwa, zo by tabele datoweje banki filtrowało abo sortěrowało, zo by datowe sadźby na wašim ličaku pokazało. Napohlady samsnu funkcionalnosć kaž wotprašowanja skića, ale ze strony serwera. Jeli waša datowa banka je na serwerje, kotryž napohlady podpěruje, móžeće napohlady wužiwać, zo byšće datowe sadźby na serwerje filtrował, zo byšće pokazowanski čas skrótšił.


Formularowy asistent

Startuje formularowy asistent za wubranu tabelu, wubrane wotprašowanje abo wubrany napohlad.

Rozprawniski asistent

Startuje rozprawniski asistent za wubranu tabelu, wubrane wotprašowanje abo wubrany napohlad.

Datowa banka

Wočinja podmeni.

Kajkosće

Wočinja dialog Kajkosće datoweje banki.

Zwiskowy typ

Wočinja asistent zwiskoweho typa.

Rozšěrjene kajkosće

Wočinja dialog Rozšěrjene kajkosće.

Prošu podpěrajće nas!