Zwisk tekstoweje dataje

Podawa nastajenja za importowanje datoweje banki w tekstowym formaće.

W datowej bance w tekstowym formaće so daty w njeformatěrowanej ASCII-dataji składuja, w kotrejž kóžda datowa sadźba linku wopřijima. Datowe pola so přez dźělatka dźěla. Tekst w datowych polach so přez pazorki dźěli.

Šćežka k tekstowym datajam

Zapodajće šćežku k tekstowej dataji abo tekstowym datajam. Jeli jenož chceće jednu tekstowu dataju, móžeće kóždužkuli kóncowku datajoweho mjena wužiwać. Jeli mjeno rjadowaka zapodawaće, dyrbja tekstowe dataje w tym rjadowaku kóncowku *.csv měć, zo bychu so jako dataje tekstoweje datoweje banki spóznali.

Přepytać

Klikńće, zo byšće dialog za wuběranje datajow wočinił.

Dataje luteho teksta (*.txt)

Klikńće za přistup k txt-datajam.

‚Dataje z přez komu dźělenymi hódnotami (*.csv)‘

Klikńće za přistup k csv-datajam.

Swójski

Klikńće za přistup k swójskim datajam. Zapodajće kóncowku do tekstoweho pola.

Pólne dźělatko

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež datowe pólne w tekstowej dataji wotdźěluje.

Tekstowe dźělatko

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež tekstowe polo w tekstowej dataji identifikuje. Njemóžeće samsne znamješko kaž pólne dźělatko wužiwać.

Decimalne dźělatko

Zapodajće abu wubjerće znamješko, kotrež so jako decimalne dźělatko w tekstowej dataji wužiwa, na přikład dypk (0.5) abo komu (0,5).

Dźělatko tysačnakow

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež so jako dźělatko tysačnakow w tekstowej dataji wužiwa, na přikład komu (1,000) abo dypk (1.000).

Asistent datoweje banki

Prošu podpěrajće nas!