Zwisk PostgreSQL

Podawa nastajenja za zwjazowanje z datowymi bankami PostgreSQL.

Direktny zwisk z datowymi bankami PostgreSQL

Daty za direktny zwisk z datowej banku PostgreSQL dadźa so na dwě rozdźělnej wašni podać:

Daty zapisać

Zwiskowe daty dadźa so k dispoziciji stajić, hdyž je do hornich třoch tekstowych polow zapodawaće. Prašejće so administratora datoweje banki za korektnymi datami.

Zwiskowy znamješkowy rjećazk specifiski za DBMS/ćěrjak

Město zo byšće daty do tekstowych polow zapodał, kaž horjeka wujasnjene, abo jeli dalši parameter za zwisk trjebaće, móžeće zwiskowy znamješkowy rjećazk zapodać, kotryž je specifiski za ćěrjak. Zwiskowy znamješkowy rjećazk je sekwenca porow klučowych słowow/hódnotow, kotrež su přez mjezoty wotdźělene. Na přikład

dbname=MojaDatowabanka host=myHost port=5432

při čimž

Móžeće tež zwiskowy znamješkowy rjećazk zapodać jako

postgresql://mójHost:port/MojaDatowabanka.

note

Wobroćće so na serweroweho administratora datoweje banki, zo byšće korektne hódnoty klučowych słowow zhonił, kotrež so w zwiskowym znamješkowym rjećazku přepodawaja. Hódnoty za user= a password= so ignoruja, ale sej za zwiskowy čas žadaja.


tip

Zwiskowy znamješkowy rjećazk so w statusowej lajsće %PRODUCTBASE Base pokazuje.


Lisćina wšěch porow klučowych słowow/hódnotow za zwiskowy znamješkowy rjećazk PostgreSQL 13. Zrjadowak ćěrjakow LibreOffice njemóže z kóždym porom wobchadźeć.

Prošu podpěrajće nas!