Zwisk MariaDB a MySQL

Podawa nastajenja za datowe banki MariaDB a MySQL.

Direktny zwisk za datowe banki MariaDB a MySQL

Mjeno datoweje banki

Zapodajće mjeno datoweje banki MariaDB abo MySQL. Prašejće so administratora datoweje banki za korektnym mjenom.

Serwerowy URL

Zapodajće URL za serwer datoweje banki. To je mjeno ličaka, na kotrymž so datowa banka MariaDB abo MySQL wuwjedźe. Móžeće tež hostmjeno z IP-adresu serwera wuměnić.

Portowe čisło

Zapodajće portowe čisło za serwer datoweje banki. Prašejće so administratora datoweje banki za korektnej portowej adresu. Standardne portowe čisło za datowe banki MySQL abo MariaDB je 3306.

Zwisk přez ODBC (Open Database Connectivity)

Zwjazuje z eksistowacym datowym žórłom ODBC, kotrež je so na systemowej runinje postajiło.

Zwisk přez JDBC (Java Database Connectivity)

Zwjazuje z eksistowacym datowym žórłom JDBC, kotrež je so na systemowej runinje postajiło.

Přichodna strona asistenta wot wólby ODBC abo JDBC wotwisuje.

Zwisk ODBC

Zwisk JDBC

Awtentifikacija

Asistent datoweje banki

Prošu podpěrajće nas!