JDBC-zwisk

Podawa nastajenja za přistup k datowej bance JDBC.

Přikłady JDBC

Móžeće klasu ćěrjaka JDBC wužiwać, zo byšće z LibreOffice z datowej banku JDBC zwjazał. Klasa ćěrjaka so wot zhotowjerja datoweje banki k dispoziciji staja. Dwaj přikładaj datowych bankow JDBC stej Oracle a MySQL.

note

Klasy ćěrjaka dyrbja so w LibreOffice w – LibreOffice – Rozšěrjene.


Datowa banka Oracle

Móžeće ćěrjak JDBC za přistup k datowej bance Oracle ze Solaris abo Linux. Zo byšće přistup k datowej bance z Windows měł, trjebaće ćěrjak ODBC.

Zapodajće w polu URL datoweho žórła městno serwera datoweje banki Oracle. Syntaksa URL wot typa datoweje banki wotwisuje. Dalše informacije hlejće dokumentaciju, kotraž z ćěrjakom JDBC přińdźe.

Syntaksa URL datoweje banki Oracle je:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

Datowa banka MySQL

Ćěrjak za datowu banku MySQL je na websydle MySQL k dispoziciji.

Syntaksa za datowu banku MySQL je:

mysql://hostname:port/database_name

URL datoweho žórła

Zapodajće URL za datowu banku. Zapodajće na přikład za ćěrjak JDBC MySQL „mysql://<serwerowe_mjeno>/<mjeno datoweje banki>“. Za dalše informacije wo ćěrjaku JDBC, hlejće dokumentaciju, kotraž z ćěrjakom přińdźe.

Klasa ćěrjaka JDBC

Zapodajće mjeno ćěrjaka JDBC.

warning

Prjedy hač móžeće ćěrjak HDBC wužiwać, dyrbiće jeho klasowu šćežku přidać. Wubjerće – LibreOffice – Rozšěrjene a klikńće na tłóčatko Klasowa šćežka…. Po tym zo sće šćežkowe informacije přidał, startujće LibreOffice znowa.


Klasu testować

Testuje zwisk z aktualnymi nastajenjemi.

Awtentifikacija

Asistent datoweje banki

Prošu podpěrajće nas!