Składować a pokročować

Podawa, hač chceće datowu banku registrować, datowu banku za wobdźěłowanje wočinić abo nowu tabelu zasadźić.

Haj, datowu banku za mnje registrować

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće datowu banku w swojej wužiwarskej kopiji LibreOffice registrował. Po registrowanju so datowa banka we woknje Napohlad – Datowe žórła pokazuje. Dyrbiće datowu banku registrować, zo byšće móhł pola datoweje banki do dokumenta (Zasadźić – Polo – Dalše pola…) abo serijoweho lista zasadźić.

Ně, datowu banku njeregistrować

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće informacije datoweje banki jenož znutřka wutworjeneje dataje datoweje banki wobchował.

Datowu banku za wobdźěłowanje wočinić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće dataju datoweje banki pokazał, hdźež móžeće strukturu datoweje banki wobdźěłać.

Tabele z pomocu tabeloweho asistenta wutworić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće tabelowy asistent wuwołał, po tym zo asistent datoweje banki je skónčeny.

Asistent datoweje banki

Prošu podpěrajće nas!