Rozšěrjene kajkosće

Podawa někotre nastajenja za datowu banku.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće we woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće… a klikńće na rajtark Rozšěrjene kajkosće


Disponujomnosć slědowacych wodźenskich elementow wot typa datoweje banki wotwisuje:

Šćežka k datajam dBASE

Zapodajće šćežku k zapisej, kotryž dataje dBASE wobsahuje.

warning

Zawěsćće, zo so datajowa kóncowka *.dbf datajow dBASE z małymi pismikami pisa.


Přepytać

Wočinja dialog, hdźež móžeće dataju abo zapis wubrać.

Zwisk testować

Testuje zwisk datoweje banki z aktualnymi nastajenjemi.

Šćežka k tekstowym datajam

Zapodajće šćežku k rjadowakej tekstowych datajow.

Šćežka k tabelowemu dokumentej

Zapodajće šćežku k tabelowemu dokumentej, kotryž chceće jako datowu banku wužiwać.

Mjeno datoweho žórła ODBC na wašim systemje

Zapodajće mjeno datoweho žórła ODBC.

Wužiwarske mjeno

Zapodajće wužiwarske mjeno, kotrež je za přistup k datowej bance trěbne.

Hesło trěbne

Jeli tute nastajenje je zmóžnjene, so wužiwarja namołwja, hesło zapodać, kotrež je trěbne za přistup k datowej bance.

Mjeno datoweje banki

Zapodajće mjeno datoweje banki.

Mjeno datoweje banki MySQL

Zapodajće mjeno datoweje banki MySQL, kotruž chceće jako datowe žórło wužiwać.

Mjeno datoweje banki Oracle

Zapodajće mjeno datoweje banki Oracle, kotruž chceće jako datowe žórło wužiwać.

Dataja datoweje banki Microsoft Access

Zapodajće mjeno datoweje banki Microsoft Access, kotruž chceće jako datowe žórło wužiwać.

Hostmjeno

Zapodajće hostmjeno za datowe žórło LDAP.

URL datoweho žórła

Zapodajće městno datoweho žórła JDBC jako URL.

Klasa JDBC-ćěrjaka

Zapodajće mjeno klasy ćěrjaka JDBC, kotraž z datowym žórłom zwjazuje.

Klasu testować

Testuje zwisk datoweje banki přez klasu JDBC-ćěrjaka.

Datowu banku wubrać

Wubjerće datowu banku z lisćiny abo klikńće na Wutworić, zo byšće nowu datowu banku wutworił.

Prošu podpěrajće nas!