Přidatne nastajenja

Podawa přidatne nastajenja za datowe žórło.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće we woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće… a klikńće na rajtark Přidatne nastajenja


Disponujomnosć slědowacych wodźenskich elementow wot typa datoweje banki wotwisuje:

Hostmjeno

Zapodajće hostmjeno serwera, kotryž datowu banku wobsahuje, na přikład ldap.server.com.

Portowe čisło

Zapodajće portowe čisło za serwer, kotryž datowu banku wobsahuje.

Ćěrjakowa klasa MySQL JDBC

Zapodajće mjeno ćěrjaka JDBC za datowu banku MySQL.

Znamješkowa sadźba

Wubjerće znamješkowu sadźbu, kotruž chceće wužiwać, zo byšće datowu banku w LibreOffice pokazał. Tute nastajenje so na datowu banku njewuskutkuje. Zo byšće standardnu znamješkowu sadźbu dźěłoweho systema wužiwał, wubjerće „System“.

note

Tekstowe datowe banki a datowe banki dBASE su na znamješkowe sadźby z krutej znamješkowej dołhosću wobmjezowane, hdźež wšě znamješka su ze samsnej ličbu bajtow koděrowane.


Ćěrjakowa klasa Oracle JDBC

Zapodajće mjeno ćěrjaka JDBC za datowu banku Oracle.

Nastajenja ćěrjaka

Podajće přidatne nastajenja ćěrjaka.

Katalog za na dataji bazowane datowe banki wužiwać

Wužiwa aktualne datowe žórło kataloga. Tute nastajenje je wužitne, hdyž datowe žórło ODBC je serwer datoweje banki. Njewuběrajće tute nastajenje, jeli datowe žórło ODBC je dBASE-ćěrjak.

Base DN

Zapodajće wuchadny dypk za přepytanje datoweje banki LDAP, na přikład dc=com.

Maksimalna ličba datowych sadźbow

Zapodajće maksimalnu ličbu datowych sadźbow, kotrež chceće začitać, hdyž přistup k serwerej LDAP maće.

Zhašane datowe sadźby tež pokazać

Pokazuje wšě datowe sadźby w dataji, mjez nimi te, kotrež su so zhašeli. Jeli tutón kontrolny kašćik wuběraće, njemóžeće datowe sadźby zhašeć.

note

W formaće dBASE zhašane datowe sadźby w dataji wostanu.


tip

Zo byšće změny pokazał, kotrež sće w datowej bance přewjedł, začińće zwisk z datowej banku a zwjazajće znowa z datowej banku.


Indeksy

Wočinja dialog „Indeksy“, hdźež móžeće tabelowe indeksy w aktualnej datowej bance dBASE organizować.

Tekst hłowowe linki wobsahuje

Wubjerće tutón kontrolny kašćik, jeli prěnja linka tekstoweje dataje pólne mjena wobsahuje.

Pólne dźělatko

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež datowe pólne w tekstowej dataji wotdźěluje.

Tekstowe dźělatko

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež tekstowe polo w tekstowej dataji identifikuje. Njemóžeće samsne znamješko jako pólne dźělatko wužiwać.

Decimalne dźělatko

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež so jako decimalne dźělatko w tekstowej dataji wužiwa, na přikład dypk (0.5) abo komu (0,5).

Dźělatko tysačnakow

Zapodajće abo wubjerće znamješko, kotrež so jako dźělatko tysačnakow w tekstowej dataji wužiwa, na přikład komu (1,000) abo dypk (1.000).

Datajow kóncowka

Wubjerće format za tekstowu dataju. Datajowa kóncowka, kotruž wuběraće, so na někotre ze standardnych nastajenjow w tutym dialogu wuskutkuje.

Prošu podpěrajće nas!