Generowane hódnoty

Podawa nastajenja za awtomatisce generowane hódnoty za nowe datowe sadźby.

Disponujomnosć slědowacych wodźenskich elementow wot typa datoweje banki wotwisuje:

Generowane hódnoty wotwołać

Zmóžnja podpěru LibreOffice za awtomatisce inkrementowane datowe pola w aktualnym datowym žórle ODBC abo JDBC. Wubjerće tute nastajenje, jeli funkcija awtomatiskeho inkrementowanja we woršće SDBCX datoweje banki so njepodpěruje. W normalnym padźe so awtomatiske inkrementowanje za polo primarneho kluča wuběra.

Instrukcija awtomatiskeho inkrementa

Zapodajće pomjenowar SQL-přikaza, kotryž datowe žórło instruuje, wěste datowe polo cyłeje ličby (integer) awtomatisce inkrementować. Slědowaca MySQL-instrukcija na přikład je instrukciju AUTO_INCREMENT wužiła, zo by polo „ID“ kóždy raz powyšiła, hdyž instrukcija datowe polo wutworja:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za tutón přikład dyrbiće AUTO_INCREMENT do pola Instrukcija awtomatiskeho inkrementa zapodać.

Wotprašowanje generowanych hódnotow

Zapodajće SQL-instrukciju, kotraž poslednju awtomatisce inkrementowanu hódnotu za datowe polo primarneho kluča wróća. Na přikład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Prošu podpěrajće nas!