SQL-instrukciju wuwjesć

Wočinja dialog, hdźež móžeće SQL-přikaz za administraciju datoweje banki.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – SQL….


Executing SQL Commands

Móžeće w tutym dialogu jenož administraciske přikazy zapodać, na přikład „Grant“, „Create Table“ abo „Drop Table“, ale nic filtrowe přikazy. Přikazy, kotrež móžeće zapodać, wot datoweho žórła wotwisuja, dBASE, na přikład, móže jenož někotre z tu nalistowanych SQL-přikazow wuwjesć.

note

Zo byšće SQL-wotprašowanje za filtrowanje datow w datowej bance wuwjedł, wužiwajće napohlad Wotprašowanski naćisk.


Přikaz, kotryž ma so wuwjesć

Zapodajće administraciski SQL-přikaz, kotryž chceće wuwjesć.

Na přikład za datowe žórło „Bibliografija“ móžeće slědowacy SQL-přikaz zapodać:

SELECT "Adresa" FROM "biblio" "biblio"

Za dalše informacije wo SQL-přikazach hlejće dokumentaciju, kotraž z datowej banku přińdźe.

SQL-přikaz direktnje wuwjesć

W modusu Natiwny SQL móžeće SQL-přikazy zapodać, kotrež so přez LibreOffice njeinterpretuja, so wšak město toho direktnje datowemu žórłu přepodawaja. Jeli tute změny w naćiskowym napohledźe njepokazujeće, njemóžeće so k naćiskowemu napohladej wróćić.

Wudaće instrukcijow "select" pokazać

Pokazajće wuslědk přikaza SQL SELECT we wudawanskim polu.

Wuwjesć

Wuwjedźe přikaz, kotryž sće w polu Přikaz, kotryž so ma wuwjesć zapodał.

Předchadne přikazy

Nalistuje do toho wuwjedźene SQL-přikazy. Zo byšće přikaz znowa wuwjedł, klikńće na přikaz a potom na Wuwjesć.

Status

Pokazuje status, mjez nimi zmylki, wuwjedźeneho SQL-přikaza.

Wudaće

Pokazuje wuslědki SQL-přikaza, kotryž sće wuwjedł.

Začinić

Začinja dialog.

Prošu podpěrajće nas!