ODBC

Podawa nastajenja za datowe banki ODBC. K tomu waše daty za wužiwarski přistup, nastajenja ćěrjakow a pismowe definiciju słušeja.

Wužiwarske mjeno

Zapodajće wužiwarske mjeno za přistup k datowej bance.

Hesło trěbne

Zadźěwa tomu, zo njeawtorizowany wužiwar ma přistup k datowej bance. Trjebaće hesło jenož jónu na posedźenje zapodać.

Nastajenja ćěrjaka

Wužiwajće tute tekstowe polo, zo byšće dalše opcionalne nastajenja ćěrjaka zapodał, jeli trjeba.

Znamješkowa sadźba

Wubjerće kodowe přetworjenje, kotrež chceće wužiwać, zo byšće datowu banku w LibreOffice pokazał. To so na datowu banku njewuskutkuje. Wubjerće „System“, zo byšće standardnu znamješkowu sadźbu swojeho dźěłoweho systema wužiwał. Tekstowe datowe banki a datowe banki dBASE su na znamješkowe sadźby z krutej znamješkowej dołhosću wobmjezowane, hdźež wšě znamješka su ze samsnej ličbu bajtow skodowane.

Powšitkowny

Generowane hódnoty wotwołać

Zmóžnja podpěru [officename] awtomatisce inkrementowanych datowych polow za aktualne datowe žórło ODBC abo JDBC. Wubjerće tutón kontrolny kašćik, jeli datowa banka funkciju awtomatiskeho inkrementowanja we woršće SDBCX njepodpěruje. W normalnym padźe so awtomatiski inkrement za polo primarneho kluča wuběra.

Instrukcija awtomatiskeho inkrementa

Zapodajće pomjenowar SQL-přikaza, kotryž datow žórło instruuje, wěste datowe polo cyłeje ličby (integer) awtomatisce inkrementować. Typiska SQL-instrukcija za wutworjenje datoweho pola je na přikład:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER)

Zo byšće datowe polo„ID“ w datowej bance MySQL awtomatisce inkrementował, změńće instrukciju do:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Hinak prajene, zapodajće AUTO_INCREMENT do pola Instrukcija awtomatiskeho inkrementa.

Wotprašowanje generowanych hódnotow

Zapodajće SQL-instrukciju, kotraž poslednju awtomatisce inkrementowanu hódnotu za datowe polo primarneho kluča wróća. Na přikład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Pomjenowanske wobmjezowanje SQL92 wužiwać

Dowoluje jenož mjena, kotrež znamješka wužiwaja, kotrež pomjenowanskim wobmjezowanjam SQL 92 w datowym žórle wotpowěduja. Wšě druhe znamješka so wotpokazuja. Kóžde mjeno dyrbi so z małym abo wulkim pismikom abo podsmužku (_) započeć. Zbytne znamješka móža ASCII-pismiki, podsmužki a ličby być.

Katalog za na dataji bazowane datowe banki wužiwać

Wužiwa aktualne datowe žórło kataloga. To je wužitne, hdyž datowe žórło ODBC je serwer datoweje banki. Jeli datowe žórło ODBC je ćěrjak dBASE, wostajće tutón kontrolny kašćik prózdny.

Prošu podpěrajće nas!