Špalty připokazać

We wobhladowaku datowych žórłow móžeće tabelu kopěrować, hdyž tabelu do tabeloweho kontejnera ćahaće a pušćeće. Jeli kontrolny kašćik Daty připowěsnyć na prěnjej stronje dialoga Tabelu kopěrować wuběraće, so dialog Špalty připokazać jako druhe wokno wočini. Móžeće tutón dialog wužiwać, zo byšće druhemu datowemu polu w cilowej tabeli wobsah datoweho pola w žórłowej tabeli přirjadował.

Žórłowa tabela

Nalistuje datowe pola w žórłowej tabeli. Zo byšće datowe polo ze žórłoweje tabele do ciloweje tabele přewzał, wubjerće kontrolny kašćik před mjenom datoweho pola. Zo byšće druhemu datowemu polu w cilowej tabeli wobsah datoweho pola w žórłowej tabeli přirjadował, klikńće na datowe polo w lisćinje žórłoweje tabele a klikńće na šipk horje (↑) abo dele (↓). Zo byšće wšě žórłowe datow pola do ciloweje tabele přewzał, klikńće na Wšě.

Cilowa tabela

Nalistuje móžne datowe pola w cilowej tabeli. Jenož datowe pola, kotrež su w žórłowej tabeli wubrane, so do ciloweje tabele přewozmu.

horje

Pohibuje wubrany zapisk wo jednu poziciju w lisćinje horje.

dele

Pohibuje wubrany zapisk wo jednu poziciju w lisćinje dele.

wšě

Wuběra wšě datowe pola w lisćinje.

žadyn

Znjemóžnja wšě kontrolne kašćiki w lisćinje.

Prošu podpěrajće nas!