Typowe formatěrowanje

We wobhladowaku datowych žórłow móžeće tabelu kopěrować, hdyž tabelu do tabeloweho kontejnera ćahaće a pušćeće. Dialog Typowe formatěrowanje je třeće wokno dialoga Tabelu kopěrować.

Lisćinowe polo

Nalistuje datowe pola, kotrež so do kopěrowaneje tabele přewozmu.

Informacije wo špalće

Pólne mjeno

Pokazuje mjeno wubraneho datoweho pola. Jeli chceće, móžeće nowe mjeno zapodać.

Pólny typ

Wubjerće pólny typ.

Dołhosć

Zapodajće ličbu znamješkow za datowe polo.

Decimalne městna

Zapodajće ličbu decimalnych městnow za datowe polo. Tute nastajenje je jenož za numeriske abo decimalne datowe pola k dispoziciji.

Standardna hódnota

Wubjerće standardnu hódnotu za polo Haj/Ně.

Awtomatiske spóznaće typow

LibreOffice móže pólny wobsah awtomatisce spóznać, hdyž tabele datoweje banki přez ćehnjenje a pušćenje kopěrujeće.

(maks.) linki

Zapodajće ličbu linkow, kotrež so maja za awtomatiske spóznaće typow wužiwać.

Awtomatisce

Zmóžnja awtomatiske spóznaće typow.

Prošu podpěrajće nas!