Tabelu kopěrować

Móžeće tabelu přez ćehnjenje a pušćenje tabele do tabeloweho wobłuka datajoweho wokna datoweje banki kopěrować. Dialog Tabelu kopěrować so zjewi.

Tabelowe mjeno

Podawa mjeno za kopiju. Někotre datowe banki jenož mjena akceptuja, kotrež wosom abo mjenje znamješkow wobsahuja.

Nastajenja

Definicija a daty

Wutwori kopiju 1:1 tabele datoweje banki. Tabelowa definicija a dospołne daty so kopěruja. Tabelowa definicija tabelowu strukturu a format z rozdźělnych datowych polow wobsahuje, mjez nimi wosebite pólne kajkosće. Pólny wobsah daty dodawa.

Definicija

Kopěruje jenož tabelowu definiciju a nic wotpowědne daty.

Jako tabelowy napohlad

Jeli datowa banka napohlady podpěruje a wy sće tute nastajenje wubrał, so wotprašowanje jako tabela w tabelowym kontejnerje wutwori. Tute nastajenje wam zmóžnja, wotprašowanske wuslědki jako normalny tabelowy napohlad pokazać. Tabela so w napohledźe z instrukciju SQL „Select“ filtruje.

Daty připowěsnyć

Připowěsnje daty tabele, kotraž so ma kopěrować, k eksistowacej tabeli.

Tabelowa definicija dyrbi eksaktnje samsna być, zo bychu so hodźeli daty kopěrować. Daty njehodźa so kopěrować, jeli datowe polo w cilowej tabeli ma druhi format hač datowe polo w žórłowej tabeli.

Přirunajće mjena datowych polow w dialogu Tabelu kopěrować na stronje Špalty nałožić.

Jeli daty njedadźa so připowěsnyć, budźeće lisćinu polow w dialogu Špaltowe info widźeć, kotrehož daty njedadźa so kopěrować. Jeli tutón dialog z W porjadku wobkrućeće, so jenož daty, kotrež so w lisćinje njejewja, připowěsnu.

note

Jeli pola ciloweje tabele maja mjeńšu pólnu dołhosć hač w žórłowej tabeli, hdyž so daty připowěšeja, so datowe pola žórła awtomatisce přitřihuja, zo bychu so pólne dołhosće do ciloweje tabele hodźeli.


Primarny kluč wutworić

Generuje awtomatisce datowe polo primarneho kluča a pjelni jo z hódnotami. Wy dyrbjał tute polo přeco wužiwać, dokelž primarny kluč dyrbi přeco za wobdźěłowanje tabele k dispoziciji być.

Mjeno

Podawa mjeno za generowany primarny kluč. Tute mjeno je opcionalne.

Přichodna strona

Prošu podpěrajće nas!