Relacije

Zmóžnja wam, relaciju mjez dwěmaj tabelomaj definować a wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – Poćahi….


note

Nastajeni „Aktualizować“ a „Zhašeć“ stej jenož k dispoziciji, jeli so přez datowu banku podpěrujetej.


Wobdźělene tabele

Tu so dwě zwjazanej tabeli nalistujetej. Jeli nowu relaciju wutworjeće, móžeće jednu tabelu z kóždeho kombinaciskich polow horjeka w dialogu wubrać.

Po tym zo sće dwójce na wjazace we woknje Relacije kliknył, zo byšće dialog Relacije za eksistowacu relaciju wočinił, njedadźa so wobdźělene tabele w relaciji změnić.

Klučowe pola

Definuje klučowe pola za relaciju.

Mjena tabelow, kotrež su za wotkaz wubrane, so tu jako špaltowe mjena jewja. Jeli na polo klikaće, móžeće šipowe tłóčatka wužiwać, zo byšće polo z tabele wubrać. Kóžda relacija so do linki pisa.

Aktualizowanske nastajenja

Tu móžeće nastajenja wubrać, kotrež so wuskutkuja, hdyž su změny na primarnym klučowym polu.

Žana akcija

Podawa, zo so kóžda změna na primarnym kluču na druhe eksterne klučowe pola njewuskutkuje.

Kaskadowa aktualizacija

Aktualizuje wšě eksterne klučowa pola, jeli hódnota wotpowědneho primarneho kluča je so změniła (kaskadowa aktualizacija)

Nul stajić

Jeli wotpowědny primarny kluč je so změnił, wužiwajće tute nastajenje, zo byšće hódnotu „IS NULL“ za wšě eksterne klučowe pola stajił. IS NULL rěka, zo polo je prózdne.

Standard nastajić

Jeli wotpowědny primarny kluč je so změnił, wužiwajće tute nastajenje, zo byšće standardnu hódnotu za wšě eksterne klučowe pola nastajić. Za wutworjenje wotpowědneje tabele, so standardna hódnota eksterneho klučoweho pola definuje, hdyž pólne kajkosće připokazujeće.

Zhašenske nastajenja

Tu móžeće nastajenja wubrać, kotrež so wuskutkuja, hdyž so polo primarneho kluča zhaša.

Žana akcija

Podawa, zo so zhašenje primarneho kluča na druhe eksterne klučowe pola njewuskutkuje.

Kaskadowe zhašenje

Podawa, zo so wšě eksterne klučowe pola zhašeja, jeli wotpowědne polo primarneho kluča zhašeće.

warning

Hdyž polo primarneho kluča z nastajenjom Kaskadowe zhašenje zhašeće, so wšě datowe sadźby z druhich tabelow, kotrež tutón kluč jako cuzy kluč maja, so tež zhašeja. Wužiwajće tute nastajenje z wulkej kedźbliwosću; je móžno, zo so wulki dźěl datoweje banki zhaša.


Nul stajić

Jeli wotpowědny primarny kluč zhašeće, so hódnota „IS NULL“ wšěm eksternym klučowym polam připokaza.

Standard nastajić

Jeli wotpowědny primarny kluč zhašeće, so hódnota wšěm eksternym klučowym polam nastaji.

Prošu podpěrajće nas!