Tabelowy naćisk

We woknje Tabelowy naćisk definujeće nowe tabele abo wobdźěłujeće strukturu eksistowaceje tabele.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjerće Zasadźić – Tabelowy naćisk… abo Wobdźěłać – Wobdźěłać….


Database Overview

Table Design

Wokno ma swójsku menijowu lajstu. Wobsahuje tež slědowacy nowy přikaz: Indeksowy naćisk

Definiciski wobłuk tabele

W tutym wobłuku definujeće tabelowu strukturu.

Pólne mjeno

Podawa mjeno datoweho pola. Modul datoweho banka dołhosć tabeloweho mjena a wužiwanje wosebitych znamješkow a mjezotow w tabelowym mjenje wobmjezuje.

Pólny typ

Podawa pólny typ. K dispoziciji stejace pólne typy su přez wužity modul datoweje banki wobmjezowane.

Wopisanje

Podawa opcionalne wopisanje za kóžde polo.

Linkowe hłowy slědowace přikazy kontekstoweho menija wobsahuja:

Wutřihać

Wutřiha wubranu linku do mjezyskłada.

Kopěrować

Kopěruje wubranu linku do mjezyskłada.

Zasadźić

Zasadźuje wobsah do mjezyskłada.

Zhašeć

Zhaša wubranu linku.

Linki zasadźić

Zasadźuje prózdnu linku nad aktualnej linku, jeli tabela njeje so składowała. Zasadźuje prózdnu linku na kóncu tabele, jeli tabela je so hižo składowała.

Primarny kluč

Jeli tutón přikaz ma hóčku, so datowe polo jako primarny kluč definuje. Hdyž na přikaz klikaće, aktiwizujeće/deaktiwizujeće definiciju primarneho kluča pola. Přikaz je jenož widźomny, jeli datowe žórło primarne kluče podpěruje.

Pólne kajkosće

Definuje pólne kajkosće tuchwilu wubraneho pola.

Dołhosć

Podawa maksimalnu ličbu znamješkow, kotrež su za datowy zapisk wotpowědneho datoweho pola dowolene, mjez nimi mjezoty abo wosebite znamješka.

Decimalne městna

Podawa ličbu decimalnych městnow za numeriske polo abo decimalne polo.

Standardna hódnota

Podawa hódnotu, kotraž je standard w nowych datowych sadźbach.

Formatowy přikład

Pokazuje přikład formatoweho koda pola, hdyž so na standardnu hódnotu nałožuje. Wubjerće formatowy kod z tłóčatkom Polo formatěrować.

Polo formatěrować

Tute tłóčatko dialog Polo formatěrować wočinja.

Wobłuk pomocy

Pokazuje znamješkowy rjećazk pomocy abo pokiw, kotryž designer datoweje banki je za date polo definował.

Prošu podpěrajće nas!