Zwjazbowe kajkosće

Jeli na zwjazowak mjez dwěmaj zwjazanymaj polomaj we wotprašowanskim naćisku dwójce klikaće, abo jeli Zasadźić – Nowa relacija wuběraće, so dialog Zwjazbowe kajkosće jewi. Tute kajkosće so we wšěch wotprašowanjach wužiwaja, kotrež so w přichodźe wutworjeja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće wotprašowanski naćisk a wubjerće Zasadźić – Nowa relacija abo klikńće dwójce na zwjazowacu liniju mjez dwěmaj tabelomaj.


Wobdźělene tabele

Podawa dwě rozdźělnej tabeli, kotrejž chceće zwjazać.

Wobdźělene pola

Podawa dwě datowej poli, kotrejž so přez relaciju zwjazujetej.

Nastajenja

Typ

Podawa zwjazbowy typ wubraneje zwjazby. Někotre datowe banki jenož dźělne mnóstwo rozdźělnych móžnych typow podpěruja.

Nutřkowna zwjazba

W nutřkownej zwjazbje tabela wuslědkow jenož te datowe sadźby wobsahuje, za kotrež wobsah zwjazanych polow je samsny. W LibreOffice SQL tutón zwjazanski typ so přez wotpowědnu klawslu WHERE wutwori.

Lěwa zwjazba

W lěwej zwjazbje tabela wuslědkow wšě datowe sadźby wotprašanych polow z lěweje tabele a jenož te datowe sadźby wotprašanych polow z praweje tabele, za kotrež wobsah zwjazanych polow je samsny, wobsahuje. W LibreOffice SQL tutón typ zwjazby přikazej LEFT OUTER JOIN wotpowěduje.

Prawa zwjazba

W prawej zwjazbje tabela wuslědkow wšě datowe sadźby wotprašanych polow z praweje tabele a jenož te datowe sadźby wotprašanych polow z lěweje tabele, za kotrež wobsah zwjazanych polow je samsny, wobsahuje. W LibreOffice SQL tutón typ zwjazby přikazej RIGHT OUTER JOIN wotpowěduje.

Dospołna zwjazba

W dospołnej zwjazbje tabela wuslědkow wšě datowe sadźby wotprašanych polow z lěweje a praweje tabele wobsahuje. W SQL LibreOffice tutón typ zwjazby přikazej FULL OUTER JOIN wotpowěduje.

Přirodna zwjazba

W přirodnej zwjazbje so klučowe słowo NATURAL do instrukcije SQL zasadźuje, kotraž relaciju definuje. Relacija wšě špalty zwjazuje, kotrež samsne špaltowe mjeno we woběmaj tabelomaj maja. Nastata zwjazana tabela jenož jednu špaltu za kóždy por špaltow z jenakim mjenom wobsahuje.

Prošu podpěrajće nas!