Wotprašowanski naćisk

Napohlad Wotprašowanski naćisk wam zmóžnja, wotprašowanje datoweje banki wutworić a wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Wotprašowanja a wubjerće potom Wobdźěłać – Wobdźěłać….


note

Najwjace datowych bankow wotprašowanja wužiwa, zo by tabele datoweje banki filtrowało abo sortěrowało, zo by datowe sadźby na wašim ličaku pokazało. Napohlady samsnu funkcionalnosć kaž wotprašowanja skića, ale na boku serwera. Jeli waša datowa banka je na serwerje, kotryž napohlady podpěruje, móžeće napohlady wužiwać, zo byšće datowe sadźby na serwerje filtrował, zo byšće pokazowanski čas pospěšił.


note

Hdyž přikaz Napohlad wutworić z rajtarka Tabele dokumenta datoweje banki wuběraće, widźiće wokno Napohladowy naćisk, kotrež je na wokno Wotprašowanski naćisk podobne, kotrež so tu wopisuje.


Wuhotowanje wokna Wotprašowanski naćisk so z wutworjenym wotprašowanjom składuje, ale njeda so z wutworjenym napohladom składować.

Napohlad Naćisk

Zo byšće wotprašowanje wutworił, klikńće na symbol Wotprašowanja w dokumenće datoweje banki a potom na Wotprašowanje w naćiskowym napohledźe wutworić….

W delnim wobłuku definujeće wotprašowanje. Zo byšće wotprašowanje definował, podajće mjena polow datoweje banki, kotrež so maja zapřijeć a kriterije za pokazowanje polow. Zo byšće špalty w delnim wobłuku naćiskoweho napohlada znowa rjadował, ćehńće špaltowu hłowu do noweho městna abo wubjerće špaltu a tłóčće +šipowa tasta.

Horjeka we woknje napohlada wotprašowanskeho naćiska so symbolej symboloweju lajstow Wotprašowanski naćisk a Naćisk pokazujetej.

Jeli chceće wotprašowanje testować, klikńće dwójce na mjeno wotprašowanja w dokumenće datoweje banki. Wotprašowanski wuslědk so w tabeli podobnej napohladej datoweho žórła pokazuje. Kedźbu: Pokazana tabela je jenož nachwilna.

Tastowe skrótšenki w napohledźe Wotprašowanski naćisk

Tastowa skrótšenka

Funkcija

F4

Přehlad

F5

Wotprašowanje wuwjesć

F7

Tabelu abo wotprašowanje přidać


Přepytać

Hdyž wotprašowanski naćisk prěni raz wočinjeće, widźiće dialog, w kotrymž dyrbiće najprjedy tabelu abo wotprašowanje wubrać, kotrejž budźetej zakład za nowe wotprašowanje.

Klikńće dwójce na pola, zo byšće je wotprašowanju přidał. Ćehńće a pušćće, zo byšće relacije definował.

note

Mjeztym zo wotprašowanje naćisnjeće, njemóžeće wubrane tabele změnić.


Tabele wotstronić

Zo byšće tabelu z naćiskoweho napohlada wotstronił, klikńće na horni ramik tabeloweho wokna a wočińće kontekstowy meni. Móžeće přikaz Zhašeć wužiwać, zo byšće tabelu z naćiskoweho napohlada wotstronił. Druha móžnosć je tłóčenje tasty Entf.

Tabelu přesunyć a wulkosć tabele změnić

Móžeće po swojim zdaću wulkosć tabelow změnić a je rjadować. Zo byšće tabele přesunył, ćehńće horni ramik do požadaneje pozicije. Pozicioněrujće kursor myški na ramiku abo róžku a ćehńće tabelu, doniž pozadanu wulkosć nima, zo byšće wulkosć powjetšił abo pomjeńšił, w kotrejž so ma tabela pokazać.

Tabelowe relacije

Jeli su datowe relacije mjez pólnym mjenom w jednej tabeli a pólnym mjenom w druhej tabeli, móžeće tute relacije za swoje wotprašowanje wužiwać.

Jeli na přikład tabelowy dokument za artikle maće, kotrež so přez artiklowe čisło identifikuja, a tabelowy dokument za kupcy, w kotrymž su wšě artikle zapřijate, kotrež sej kupc z pomocu wotpowědnych artiklowych čisłow skaza, je potom poćah mjez dwěmaj datowymaj polomaj „artiklowe čisło“. Jeli chceće nětko wotprašowanje wutworić, kotrež wšě artikle wróća, kotrež je sej kupc skazał, dyrbiće daty z dweju tabeloweju dokumentow wotwołać. Zo byšće to činił, dyrbiće LibreOffice wo poćahu informować, kotryž mjez datami w dwěmaj tabelowymaj dokumentomaj eksistuje.

Zo byšće to činił, klikńće na pólne mjeno w tabeli (na přikład pólne mjeno „Artiklowe čisło“ z tabele Kupc), dźeržće tłóčatko myški stłóčene a ćehńće potom pólne mjeno do pólneho mjena druheje tabele („artiklowe čisło“ z artikloweje tabele). Hdyž tłóčatko myški pušćeće, so linija zjewi, kotraž dwě poli mjez dwěmaj tabelowymaj woknomaj zwjazuje. Wotpowědne wuměnjenje, zo wobsah dweju pólneju mjenow dyrbi identiski być, so w nastatym SQL-wotprašowanju zapisa.

Wutworjenje wotprašowanja, kotrež na wjacorych zwisowacych tabelach bazuje, je jenož móžne, jeli LibreOffice jako powjerch za relacionalnu datowu banku wužiwaće.

note

We wotprašowanju nimaće přistup k tabelam z rozdźělnych datowych bankow. Wotprašowanja, kotrež wjacore tabele wopřimuja, dadźa so jenož w jednej datowej bance wutworić.


Relaciski typ postajić

Jeli dwójce na liniju klikaće, kotraž dwě zwjazanej poli zwjazuje abo menijowy přikaz Zasadźić – Nowa relacija… wuběraće, móžeće relaciski typ w dialogu Relacije postajić.

Abo tłóčiće tabulatorowu tastu (↹), doniž linija wubrana njeje, potom Umsch (⇧)+F10, zo byšće kontekstowy meni pokazał a wubjerće potom přikaz Wobdźěłać. Někotre datowe banki jenož dźělne mnóstwo móžnych zwjazbowych typow podpěruja.

Relacije zhašeć

Zo byšće relaciju mjez dwěmaj tabelomaj zhašał, klikńće na zwjazowansku liniju a tłóčće tastu Entf.

Abo zhašejće wotpowědne zapiski w Zapřijate pola w dialogu relacije. Abo tłóčće tabulatorowu tastu (↹), doniž so zwjazowacy wektor wuzběhnjeny njepokazuje, tłóčće potom Umsch (⇧)+F10, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće přikaz Zhašeć.

Wotprašowanje definować

Wubjerće wuměnjenja, zo byšće wotprašowanje definował. Kóžda špalta naćiskoweje tabele datowe polo za wotprašowanje akceptuje. Wuměnjenja w jednym rjedźe su z logiskim A zwjazane.

Pólne mjena postajić

Wubjerće najprjedy wšě pólne mjena z tabelow, kotrež chceće wotprašowanju přidać. Móžeće to pak přez ćehnjenje a pušćenje abo dwójne kliknjenje na pólne mjeno w tabelowym woknje činić. Z metodu ćehnjenje a pušćenje wužiwaće myšku, zo byšće pólne mjeno z tabeloweho wokna do delnjeho wobłuka wokna wotprašowanskeho naćiska ćahnył. Mjeztym zo to činiće, móžeće rozsudźić, kotra špalta we woknje wotprašowanskeho naćiska ma wubrane polo dóstać. Pólne mjeno da so tež přez dwójne kliknjenje wubrać. Přida so potom přichodnej swobodnej špalće we woknje wotprašowanskeho naćiska.

Pólne mjena zhašeć

Zo byšće pólne mjeno z wotprašowanja wotstronił, klikńće na špaltowu hłowu pola a wubjerće přikaz Zhašeć w kontekstowym meniju za špaltu.

Wotprašowanje składować

Wužiwajće symbol Składować w symbolowej lajsće Standard, zo byšće wotprašowanje składował. Widźiće dialog, kotryž was prosy, mjeno za wotprašowanje zapodać. Jeli datowa banka šemy podpěruje, móžeće tež mjeno šemy zapodać.

Šema

Zapodajće mjeno šemy, kotraž je wotprašowanju abo tabelowemu napohladej připokazana.

Mjeno wotprašowanja abo tabeloweho napohlada

Zapodajće mjeno wotprašowanja abo tabeloweho napohlada.

Daty filtrować

Zo byšće daty za wotprašowanje filtrował, postajće požadane kriterije w delnim wobłuku wokna wotprašowanskeho naćiska. Slědowace nastajenja su k dispoziciji:

Polo

Zapodajće mjeno datoweho pola, na kotrež so we wotprašowanju wotkazuje. Wšě nastajenja, kotrež su so w linkach filtroweho nastajenja činili, so na tute polo poćahuja. Jeli tu celu z myšku aktiwizujeće, widźiće šipowe tłóčatko, kotrež wam zmóžnja, polo wubrać. Nastajenje „Tabelowe mjeno*“ wšě datowe pola wuběra, z wuslědkom, zo so podate kriterije na wšě tabelowe pola nałožuja.

Alias

Podawa alias. Tutón alias so we wotprašowanju město pólneho mjena podawa. To zmóžnja, swójske špaltowe popisy wužiwać. Jeli na přikład datowe polo ArtČo rěka a, chceće, zo so ma město tutoho mjena ArtikČo we wotprašowanju jewić, zapodajće ArtikČo jako alias.

W SQL-instrukciji so aliasy takle definuja:

SELECT Špalta AS alias FROM tabela.

Na přikład:


SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Tabela

Wotpowědna tabela datoweje banki wubraneho datoweho pola so tu podawa. Jeli tutu celu z kliknjenjom myški aktiwizujeće, so šipk jewi, kotryž wam zmóžnja, druhu tabelu za aktualne wotprašowanje wubrać.

Sortěrować

Jeli na tutu celu klikaće, móžeće sortěrowanske nastajenje wubrać: postupowacy, spadowacy a njesortěrowany. Tekstowe pola so alfabetisce sortěruja a numeriske pola numerisce. Za wjace datowych bankow móža administratorojo sortěrowanske nastajenja na runinje datoweje banki postajić.

Widźomny

Jeli kajkosć Widźomny za datowe polo markěrujeće, so te polo w nastawacym wotprašowanju widźomnje pokaza. Jeli datowe polo jenož wužiwaće, zo byšće wuměnjenje formulował abo wobličenje přewjedł, njetrjebaće jo runjewon pokazać.

Kriterije

Podawa prěni kriterij, po kotrymž so ma wobsah datoweho pola filtrować.

abo

Tu móžeće přidatny filtrowy kriterij za kóždu linku zapodać. Wjacore kriterije w jeničkej špalće so jako logiske ABO interpretuje.

Móžeće tež kontekstowy meni linkowych nadpismow w delnim wobłuku wokna wotprašowanskeho naćiska wužiwać, zo byšće filter na zakładźe funkcije zasadźił:

Funkcije

Funkcije, kotrež su tu k dispoziciji, wot tych wotwisuja, kotrež funkciska jednotka datoweje banki k dispoziciji staja.

Jeli ze zasadźenej datowej banku HSQL dźěłaće, so lisćinowe polo w lince Funkcija slědowace móžnosće skići:

Móžnosć

SQL

Efekt

Žana funkcija

Žana funkcija so njewuwjedźe.

Přerězk

AVG

Wuličuje aritmetiski přerězk pola.

Ličba

COUNT

Postaja ličbu datowych sadźbow w tabeli. Prózdne pola dadźa so ličić (a) abo wuzamknyć (b).

a) COUNT(*): Přepodawanje hwěžki jako argument wšě datowe sadźby w tabeli liči.

b) COUNT(špalta): Přepodawanje pólneho mjena jako argument jenož datowe sadźby liči, w kotrychž wěste polo hódnotu wobsahuje. Datowe sadźby ma nulowu hódnotu (t. r. njewobsahuje tekstowu abo numerisku hódnotu), so njeliča.

Maksimum

MAX

Postaja najwyšu hódnotu datoweje sadźby za te polo.

Minimum

MIN

Postaja najnišu hódnotu datoweje sadźby za te polo.

Suma

SUM

Wuličuje sumu hódnotow datowych sadźbow za připokazane pola.

Skupina

GROUP BY

Zeskupja wotprašowanske daty po wubranym pólnym mjenje. Funkcije so po podatych skupinach wuwjedu. W SQL tute nastajenje klawsli GROUP BY wotpowěduje. Jeli so kriterij přidawa, so tutón zapisk w podklawsli SQL HAVING jewi.


Móžeće tež funkciske wołanja direktnje do SQL-instrukcije zapodać. Syntaksa je:

SELECT FUNCTION(špalta) FROM tabela.

Na přikład funkciske wołanje w SQL za wuličenje sumy je:


SELECT SUM("Płaćizna") FROM "Artikl".

Nimo funkcije Zeskupić horjeka naspomnjene funkcije agregatne funkcije rěkaja. To su funkcije, kotrež daty wobličuja, zo bychu wuslědki zjimali. Dalše funkcije, kotrež w lisćinowym polu nalistowane njejsu, su tež móžne. Te wot wěsteje wužiwaneje funkciskeje jednotki (engine) datoweje banki a wot aktualneje funkcionalnosće wotwisuja, kotraž ćěrjak Base k dispoziciji staja, kotryž so wužiwa, zo by z tej funkciskej jednotku (engine) datoweje banki zwjazał.

Zo byšće druhe funkcije wužiwał, kotrež w lisćinowym polu podate njejsu, dyrbiće je manuelnje pod Polo zapodać.

Móžeće funkciskim wołanjam tež aliasy připokazać. Jeli nochceće wotprašowanski znamješkowy rjećazk w špaltowej hłowje pokazać, zapodajće požadane narunanske mjeno pod Alias.

Wotpowědna funkcija w SQL-instrukciji je:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM tabela

Přikład:


SELECT COUNT(*) AS count FROM "artikl"
note

Jeli tajku funkciju wuwjedźeće, njemóžeće přidatne špalty za wotprašowanje jako argument w funkcije „Zeskupjenje“ zasadźić.


Přikłady

W slědowacym přikładźe so wotprašowanje přez dwě tabeli wuwjedźe: tabela „Artikl“ z polom „Artiklowy_čo“ a tabela „Dodawarjo“ z polom „Mjeno_dodawarja“. Nimo toho matej wobě tabeli zhromadne polo „Čo_dodawarja“.

Slědowace kroki su trěbne, zo by so wotprašowanje wutworiło, kotrež wšěch dodawarjow wobsahuje, kotřiž wjace hač tři artikle dodawaja.

 1. Zasadźće tabeli „Artikl“ a „Dodawarjo“ do wotprašowanskeho naćiska.

 2. Zwjazajće poli „Čo_dodawarja“ wobeju tabelow, jeli hišće relacija tutoho typa njeje.

 3. Klikńće dwójce na polo „Artiklowe_čo“ z tabele „Artikl“. Pokazajće linku Funkcija z pomocu kontekstoweho menija a wubjerće funkciju Ličba.

 4. Zapodajće >3 jako kriterij a znjemóžńće polo Widźomny.

 5. Klikńće dwójce na polo „Mjeno_dodawarja“ w tabeli „Dodawarjo“ a wubjerće funkciju Zeskupjenje.

 6. Wuwjedźće wotprašowanje.

Jeli poli „Płaćizna“ (za drobnu płaćiznu artikla) a „Čo_dodawarja“ (za dodawarja artikla) w tabeli „Artikl“ eksistujetej, móžeće přerěznu płaćiznu artikla docpěć, kotryž dodawar ze slědowacym wotprašowanjom k dispoziciji staja:

 1. Zasadźće tabelu „Artikl“ do wotprašowanskeho naćiska.

 2. Klikńće dwójce na poli „Płaćizna“ a „Čo_dodawarja“.

 3. Zmóžńće linku Funkcija a wubjerće funkciju Přerězk z pola „Płaćizna“.

 4. Móžeće tež „Přerězk“ w lince za aliasowe mjeno (bjez pazorkow) zapodać.

 5. Wubjerće Zeskupjenje za polo „Čo_dodawarja“.

 6. Wuwjedźće wotprašowanje.

Slědowace přikazy kontekstoweho menija a symbole su k dispoziciji:

Funkcije

Pokazuje abo chowa linku za wuběranje funkcijow.

Mjeno tabele

Pokazuje abo chowa linku za mjeno tabele.

Aliasowe mjeno

Pokazuje abo chowa linku za aliasowe mjeno.

Jednozmyslne hódnoty

Wotwołuje jenož jednozmyslne hódnoty z wotprašowanja. To za wjacore datowe sadźby płaći, kotrež móhli wjacore wospjet wustupowace daty we wubranych polach wobsahować. Jeli přikaz Jednozmyslne hódnoty je aktiwny, wy dyrbjał jenož jednu datowu sadźbu we wotprašowanju (DISTINCT) widźeć. Hewak widźiće wšě datowe sadźby po wotprašowanskich kriterijach (ALL)

Jeli na přikład mjeno „Kowar“ wjacekróć we wašej adresowej datowej bance wustupuje, móžeće přikaz Jednozmyslne hódnoty wubrać, zo byšće we wotprašowanju podał, zo ma mjeno „Kowar“ jenož jónkróć wustupować.

Za wotprašowanje z wjacorymi polemi dyrbi kombinacija hódnotow ze wšěch polow jednozmyslna być, zo by so dał wuslědk z wěsteje datoweje sadźby formować. Maće na přikład „Kowar w Budyšinje“ jónkróć w swojim adresniku a „Kowar w Chrósćicach“ dwójce. Z přikazom Jednozmyslne hódnoty wotprašowanje dwě poli „swójbne mjeno“ a „město“ wužiwa a wróći wotprašowanski wuslědk „Kowar w Budyšinje“ jónkróć a „Kowar w Chrósćicach“ jónkróć.

W SQL tutón přikaz predikatej DISTINCT wotpowěduje.

Limit

Zmóžnja wam, maksimalnu ličbu datowych sadźbow wobmjezować, kotrež wotprašowanje wróći.

Jeli so konstrukcija Limit přidawa, so telko linkow pokaza kaž sće podał. Hewak widźiće wšě datowe sadźby po wotprašowanskich kriterijach.

Filtrowe wuměnjenja formulować

Za formulowanje filtrowych wuměnjenjow su wam wšelake operatory a přikazy k dispoziciji. Nimo relacionalnych operatorow su specifiske přikazy SQL, kotrež wobsah polow datoweje banki wotprašuja. Jeli tute přikazy w syntaksy LibreOffice wužiwaće, LibreOffice tute z internym parserom do wotpowědneje SQL-syntaksy přetworja. Móžeće tež SQL-přikaz direktnje zapodać a interny parser wobeńć. Slědowace tabele přehlad operatorow a přikazow skića:

Operator

Woznam

Wuměnjenje je spjelnjene, jeli …

=

runja

… so wobsah pola podatemu wurazej runa.

so operator = we wotprašowanskich polach njepokazuje. Jeli hódnotu bjez operatora zapodawaće, so operator = awtomatisce připušća.

<>

njeje runja

… wobsah pola podatemu wurazej njewotpowěduje.

>

wjetši hač

… wobsah pola je wjetši hač podaty wuraz.

<

je mjeńši hač

… wobsah pola je mjeńši hač podaty wuraz.

>=

wjetši hač abo runja

… wobsah pola je wjetši hač abo runja podaty wuraz.

<=

mjeńši hač abo runja

… wobsah pola je mjeńši hač abo runja podaty wuraz.


Přikaz LibreOffice

SQL-přikaz

Woznam

Wuměnjenje je spjelnjene, jeli …

IS EMPTY

IS NULL

je nul

… polo daty njewobsahuje. Za pola Haj/Ně z třomi móžnymi statusami so tutón přikaz awtomatisce njewěsty status wotprašuje (ani Haj ani Ně).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

njeje prózdny

… polo prózdne njeje, t. r. daty wobsahuje.

LIKE

zastupowacy symbol (*) za njewobmjezowanu ličbu znamješkow

zastupowacy symbol (?) za eksaktnje jedne znamješko

LIKE

zastupowacy symbol (%) za njewobmjezowanu ličbu znamješkow

zastupowacy symbol (_) za eksaktnje jedne znamješko

je element

… datowe polo podaty wobraz wobsahuje. Zastupowacy symbol (*) podawa, hač wuraz x na spočatku (x*), na kóncu (*x) abo w pólnym wobsahu (*x*) wustupuje. Móžeće we wotprašowanjach SQL pak SQL-znamješko % pak zwučeny zastupowacy symbol datajoweho systema (*) we wužiwarskim powjerchu LibreOffice zapodać.

Zastupowacy symbol (*) abo (%) za njewobmjezowanu ličbu znamješkow steji. Prašak (?) so we wužiwarskim powjerchu LibreOffice abo podsmužka we wotprašowanjach SQL eksaktnje jedne znamješko reprezentuje.

NOT LIKE

NOT LIKE

njeje element

… polo daty z podatym wurazom njewobsahuje.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

je w interwalu [x,y]

… polo datowu hódnotu wobsahuje, kotraž je mjez dwěmaj hódnotomaj x a y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

W interwalu [x,y] njeje.

… polo datowu hódnotu wobsahuje, kotraž mjez dwěmaj hódnotomaj x a y njeje.

IN (a; b; c...)

Dźiwajće na to, zo semikolony so we wšěch lisćinach jako dźělatka wužiwaja!

IN (a, b, c...)

a, b, c … wobsahuje

… pólne mjeno jedyn podatych wurazow a, b, c, … wobsahuje. Da so njewobmjezowana ličba podać, a wuslědk wotprašowanja so přez operator logiske ABO postaja. Wurazy a, b, c, … móža pak ličby pak znamješka być.

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

a, b, c, … njewobsahuje

… polo jedyn podatych wurazow a, b, c, … njewobsahuje.

= TRUE

= TRUE

ma hódnotu True

… pólne mjeno hódnotu True ma.

= FALSE

= FALSE

ma hódnotu False

… hódnota datoweho pola je na false stajena.


Přikłady

='Knjeni'

wróći pólne mjena z pólnym wobsahom „Knjeni“.

<'2001-01-10'

wróći datumowe podaća, kotrež su před 10. januara 2001

LIKE 'b?ć'

wróći datowe sadźby z pólnym wobsahom kaž „bić“ a „być“.

LIKE 'S*'

wróći datowe sadźby z pólnym wobsahom kaž „Słónco“.

BETWEEN 10 AND 20

wróći datowe sadźby z pólnym wobsahom mjez hódnotami 10 a 20. (Pola móža pak tekstowe pola pak ličbowe pola być).

IN (1; 3; 5; 7)

wróći datowe sadźby z hódnotami 1, 3, 5, 7. Jeli pólne mjeno na přikład artiklowe čisło wobsahuje, móžeće wotprašowanje wutworić, kotrež artikl wróća, kotryž podate čisło ma.

NOT IN ('Kowar')

wróći datowe sadźby, kotrež „Kowar“ njewobsahuja.


Like Přetorhnjenska sekwenca: {escape 'přetorhnjenske znamješko'}

Přikład:


SELECT * FROM Item WHERE ItemName LIKE 'The *%' {escape '*'}

Přikład wam wšě zapiski dodawa, hdźež so artiklowe mjeno 'Tón *' započina. To rěka, zo móžeće tež za znamješkami pytać, kotrež so hewak jako zastupowace symbole interpretuja, na přikład *, ?, _, % abo dypk.

Outer Join Přetorhnjenska sekwenca: {oj outer-join}

Přikład:


SELECT Article.* FROM {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Tekstowe pola wotprašować

Zo byšće wobsah tekstoweho pola wotprašował, dyrbiće wuraz mjez jednore pazorki stajić. Rozeznaće mjez wulkimi a a małymi pismikami wot wužiteje datoweje banki wotwisuje. LIKE po definiciji mjez wulko- a małopisanjom rozeznawa (hačrunjež někotre datowe banki to striktnje njeinterpretuja.)

Datumowe pola wotprašować

Datumowe pola so jako #Date# předstajeja, zo bychu so jasnje jako datumy identifikowali. Datumowe, časowe a datumowe/časowe konstanty (literale), kotrež so we wuměnjenjach wužiwaja, móža pak přetorhnjensku syntaksu SQL pak standardnu SQL-syntaksu wužiwać.

Element datoweho typa

Přetorhnjenska syntaksa #1 – móže zestarjena być

Přetorhnjenska syntaksa SQL #2

SQL2-syntaksa

Datum

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Čas

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DatumČas

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Přikład:


SELECT {d '1999-12-31'} FROM world.years

Přikład:


SELECT * FROM mytable WHERE years='1999-12-31'

Wšě datumowe wurazy (datumowe literale) dyrbja so z jednorymi pazorkami wobdać. (Konsultujće za dalše podrobnosće referencu za wosebitu datowu banku a wosebity zwjazowak, kotrejž wužiwaće.)

Pola Haj/Ně wotprašować

Zo byšće pola Haj/Ně wotprašował, wužiwajće slědowacu syntaksu za tabele typa dBASE:

Status

Wotprašowanski kriterij

Přikład

Haj

za tabele typa dBASE: njeruna so podatej hódnoće

=1 wróći wšě datowe sadźby, hdźež polo Haj/Ně ma status „Haj“ abo „Zapinjeny“ (čorne markěrowanje),

.

=0 wróći wšě datowe sadźby, hdźež polo Haj/Ně ma status „Ně“ abo „Wupinjeny“ (žane markěrowanje).

Nul

IS NULL

IS NULL wróći wšě datowe sadźby, za kotrež polo Haj/Ně ani status Haj ani status Ně nima (šěre markěrowanje).


note

Syntaksa wot wužiteho systema datoweje banki wotwisuje. Dźiwajće na to, zo pola Haj/Ně dadźa so hinak definować (jenož 2 statusaj město 3 statusow).


Parametrowe wotprašowanja

Parametrowe wotprašowanja wužiwarjej zmóžnjeja, hódnoty za čas fungowanja zapodać. Tute hódnoty so w kriterijach za wuběranje datowych sadźbow wužiwaja, kotrež so maja pokazać. Kóžda z tych hódnotow ma parametrowe mjeno, kotrež je z njej zwjazane a kotrež so wužiwa, zo by wužiwarja namołwiło, hdyž wotprašowanje běži.

Mjena parametrow so w naćiskowych kaž tež w napohladach SQL wotprašowanja ze semikolonom započinaja. Tón da so wužiwać, hdźežkuli so móže hódnota jewić. Jeli samsna hódnota ma so wjace hač jónkróć we wotprašowanju jewić, so samsne mjeno parametra wužiwa.

W jednorišim padźe, hdyž wužiwar hódnotu zapodawa, kotraž so za jenakosću pruwuje, so mjeno parametra ze semikolonom na spočatku prosće do linki Kriterij zasadźuje. To měło so w SQL-modusu jako WHERE "Field" = :mjeno_parametra zapodać.

warning

Mjena parametrow njesmědźa znamješka <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/, wobsahować. Njesmědźa pólne mjena abo rezerwowane słowa SQL być. Móžeće so wšak aliasam runać.


tip

Wužitna konstrukcija za wuběranje datowych sadźbow na zakładźe dźělow wobsaha tekstowych polow ma schowanu špaltu z LIKE '%' || :dźěl_pola || '%'" jako kriterij přidać. To datowe sadźby z eksaktnym wotpowědnikom wubjerje. Jeli so test dźiwajo na rozeznawanje wulko-/małopisanja požada, je jedne rozrisanje wuži.wanje LOWER (pólne_mjeno) jako polo a LIKE LOWER ('%' || :dźěl_pola || '%') jako kriterij. Dźiwajće na to, zo mjezoty w kriteriju su wažne; jeli so wuwostajeja, parser SQL cyły kriterij jako znamješkowy rjećazk interpretuje, kotryž so ma přirunać. W SQL-modusu měło so to jako LOWER ( "pólne mjeno" ) LIKE LOWER ( '%' || :dźěl_mjena || '%' ) zapodać.


Wotprašowanja parametrow dadźa so jako datowe žórło za podformulary wužiwać, kotrež wužiwarjej zmóžnjeja, pokazane datowe sadźby wobmjezować.

Zapodaće parametra

Dialog Zapodaće parametra wužiwarja namołwja, hódnoty parametrow zapodać. Zapodajće hódnotu za kóždy parameter wotprašowanja a klikńće na W porjadku abo tłóčće Enter, zo byšće wokrućił.

Hódnoty, kotrež wužiwar zapodawa, móža kóždežkuli znamješka wobsahować, kotrež su za SQL za relewantny kriterij dowolone; to móže wot datoweje banki wotwisować, kotraž so jako baza wužiwa.

tip

Wužiwar móže zastupowacej symbolej „%“ (někajkižkuli znamješkowy rjećazk) abo „_“ (někajkežkuli jednotliwe znamješko) jako dźěl hódnoty wužiwać, zo by datowe sadźby z kompleksnišimi kriterijemi wotwołał.


SQL-Modus

SQL za „Structured Query Language“ (Strukturowana wotprašowanska rěč) steji a wopisuje instrukcije za aktualizowanje a rjadowanje relacionalnych datowych bankow.

W LibreOffice za najwjace wotprašowanjow znajomosće njetrjebaće, dokelž njetrjebaće SQL-kode zapodać. Jeli wotprašowanje we wotprašowanskim naćisku wutworjeće, LibreOffice waše instrukcije awtomatisce do wotpowědneje syntaksy SQL přetworjuje. Jeli z pomocu tłóčatka Naćiskowy napohlad přepinać napohlad SQL měnjeće, móžeće přikazy SQL za wotprašowanje widźeć, kotrež je so hižo wutworiło.

Móžeće swoje wotprašowanje direktnje w SQL-kodźe formulować. Dźiwajće wšak na to, zo wosebita syntaksa je wot systema datoweje banki wotwisna, kotryž wužiwaće.

Jeli SQL-kod manuelnje zapodawaće, móžeće SQL-specifiske wotprašowanje wutworić, kotrež so přez grafiski powjerch we wotprašowanskim naćisku njepodpěruje. Tute wotprašowanja dyrbja so w natiwnym SQL-modusu wuwjesć.

Hdyž na symbol SQL-přikaz direktnje wuwjesć w napohledźe SQL klikaće, móžeće wotprašowanje formulować, kotrež so wot LibreOffice njepředźěłuje a direktnje do modula datoweje banki sćele.

Prošu podpěrajće nas!