Wotprašowanja

„Wotprašowanje“ je wosebity tabelowy napohlad. Wotprašowanje móže wubrane datowe sadźby abo wubrane pola w datowych sadźbach pokazać; móže tež te datowe sadźby sortěrować. Wotprašowanje móže za jednu tabelu abo za wjacore tabele płaćić, jeli su přez zhromadne datowe pola zwjazane.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Wotprašowanja.


Wužiwajće wotprašowanja, zo byšće datowe sadźby z datowych tabelow z pomocu wěstych kriterijow namakał. Wšě wotprašowanja, kotrež su za datowu banku wutworjene, so pod zapiskom Wotprašowanja nalistuja. Dokelž tutón zapisk wotprašowanja datoweje banki wobsahuje, rěka tež „kontejner wotprašowanjow“.

Wotprašowanja ćišćeć

Zo byšće wotprašowanje abo tabelu ćišćał:

  1. Wočińće tekstowy dokument (abo tabelowy dokument, jeli chceće ćišćerske funkcije tutoho typa dokumenta wužiwać).

  2. Wočińće dataju datoweje banki a klikńće na symbol Tabela, jeli chceće tabelu ćišćeć, abo klikńće na symbol Wotprašowanje, jeli chceće wotprašowanje ćišćeć.

  3. Ćehńće mjeno tabele abo wotprašowanja do wočinjeneho tekstoweho abo tabeloweho dokumenta. Dialog Špalty datoweje banki zasadźić so wočini.

  4. Rozsudźće, kotre špalty = datowe pola chceće zapřijeć. Móžeće tež na tłóčatko Awtomatisce formatěrować kliknyć a wotpowědny formatěrowanski typ wubrać. Začińće dialog.

    Wotprašowanje abo tabela so do wašeho dokumenta zasadźi.

  5. Wubjerće Dataja – Ćišćeć…, zo byšće dokument ćišćał.

tip

Móžeće tež napohlad datoweho žórła (Strg+Umsch (⇧)+F4) wočinić, wubjerće cyłu tabelu datoweje banki w napohledźe datoweho žórła (klikńće horjeka nalěwo w tabeli) a ćehńće wuběr do tekstoweho abo tabeloweho dokumenta.


Daty sortěrować a filtrować

Zmóžnja wam, daty we wotprašowanskej tabeli sortěrować a filtrować.

Wotprašowanski naćisk

Z wotprašowanskim naćiskom móžeće wotprašowanje abo napohlad wutworić a wobdźěłać.

Symbolowa lajsta wotprašowanski naćisk

Hdyž SQL-wotprašowanje wutworjeće abo wobdźěłujeće, wužiwajće symbole w symbolowej lajsce Wotprašowanski naćisk, zo byšće pokazowanje datow wodźił.

Wotprašowanje přez wjacore tabele

Wotprašowanski wuslědk móže daty z wjacorych tabelow wobsahować, jeli tute su jedna z druhej přez přihódne datowe pola zwjazane.

Wotprašowanske kriterije formulować

Móžeće wuslědźić, kotre operatory a přikazy dadźa so wužiwać, zo bychu filtrowe wuměnjenja za wotprašowanje formulowali.

Funkcije wuwjesć

Móžeće wobličenja z datami tabele wuwjesć a wuslědki jako wotprašowanski wuslědk składować.

Prošu podpěrajće nas!