Symbolowa lajsta Formatěrowanje

Symbolowa lajsta so pokazuje, hdyž diagram je we wobdźěłanskim modusu. Klikńće dwójce na diagram, zo byšće do wobdźěłanskeho modusa zastupił. Klikńće zwonka diagrama, zo byšće wobdźěłanski modus wopušćił.

Móžeće formatěrowanje diagrama z pomocu wodźenskich elementow a symbolow na symbolowej lajsće Formatěrowanje wobdźěłać.

Wubjerće diagramowy element

Wubjerće element z diagrama, kotryž chceće formatěrować. Element so w diagramowym přehledźe wubjerje. Klikńće na Format – Wuběr formatěrować…, zo byšće dialog kajkosćow za wubrany element wočinił.

Wuběr formatěrować

Wočinja dialog kajkosćow za wubrany element.

Diagramowy typ

Wočinja dialog Diagramowy typ.

Tabela diagramowych datow

Wočinja dialog datoweje tabele, hdźež móžeće diagramowe daty wobdźěłać.

Horicontalne lěsycy

Symbol horicontalnych lěsycow w symbolowej lajsće Formatěrowanje widźomnosć lěsyčnych linijow za Y-wósku přešaltuje.

Legenda zapinjena/wupinjena

Zo byšće legendu pokazał abo schował, klikńće na Legenda zapinjena/wupinjena w symbolowej lajsće Formatěrowanje.

Tekst skalować

Skaluje tekst w diagramje, hdyž wulkosć diagrama měnjeće.

Awtomatiske wuhotowanje

Přesuwa wšě diagramowe elementy do jich standardnych pozicijow znutřka aktualneho diagrama. Tuta funkcija diagramowy typ abo druhe atributy njeměnja, měnja jenož poziciju elementow.

Prošu podpěrajće nas!