Diagramy w LibreOffice wužiwać

Eksterne widejo

Prošu akceptujće tute widejo. Hdyž přihłosujeće, změjeće přistup k wobsahej wot YouTube, słužby, kotraž so wot třećeho poskićowarja k dispoziciji staja.

Prawidła priwatnosće YouTube

LibreOffice wam zmóžnja, daty grafisce w diagramje zwobraznić, zo byšće móhł datowe rjady wizuelnje přirunać a trendy w datach widźeć. Móžeće diagramy do tabelowych dokumentow, tekstowych dokumentow, rysowankow a prezentacijow zasadźić.

Diagramowe daty

Diagramy móža na slědowacych datach bazować:

 1. Tabelowe hódnoty z celowych wobłukow Calc

 2. Celowe hódnoty z tabele Writer

 3. Hódnoty, kotrež do dialoga diagramoweje datoweje tabele zapodawaće (móžeće tute diagramy we Writer, Draw abo Impress wutworić a móžeće je tež kopěrować a do Calc zasadźić).

Zo byšće diagram zasadźił

Inserting Charts

Diagramowy typ wubrać

Zo byšće diagram wobdźěłał

 1. Klikńće na diagram, zo byšće objektowe kajkosće wobdźěłał:

  Wulkosć a pozicija na aktualnej stronje.

  Wusměrjenje, tekstowy wobběh, wonkowne ramiki a wjace.

 2. Klikńće dwójce na diagram, zo byšće k wobdźěłanskemu modusej přešoł:

  Diagramowe datowe hódnoty (za diagramy ze swójskimi datami)

  Diagramowy typ, wóski, titule, lěsyca a wjace.

 3. Klikńće dwójce na diagramowy element we wobdźěłanskim modusu:

  Klikńće dwójce na wósku, zo byšće skalowanje, typ, barbu a druhe wobdźěłał.

  Klikńće dwójce na datowy dypk, zo byšće datowy rjad wubrał a wobdźěłał, ke kotremuž datowy dypk słuša.

  Wubjerće datowy rjad a klikńće potom na jednotliwy datowy dypk, zo byšće kajkosće tutoho datoweho dypka wobdźěłał (na přikład jednotliwa hrjada w hrjadowym diagramje).

  Klikńće dwójce na legendu, zo byšće legendu wubrał a wobdźěłał. Klikńće a potom klikńće dwójce na symbol we wubranej legendźe, zo byšće přisłušne datowe rjady wobdźěłał.

  Klikńće dwójce na druhi diagramowy element, abo klikńće na element a wočińće meni Format, zo byšće kajkosće wobdźěłał.

 4. Klikńće zwonka diagrama, zo byšće aktualny wobdźěłanski modus wopušćił.

Symbol Pokiw

Zo byšće diagram we wysokej kwaliće ćišćał, móžeće diagram do PDF-dataje eksportować a tu dataju ćišćeć.


W diagramowym wobdźěłanskim modusu widźiće symbolowu lajstu Formatěrowanje za diagramy blisko hornjeje kromy dokumenta. Symbolowa lajsta Rysowanka za diagramy so blisko delnjeje kromy dokumenta jewi. Symbolowa lajsta Rysowanka dźěl symbolow ze symboloweje lajsty Rysowanka z Draw a Impress pokazuje.

Móžeće z prawej tastu na diagramowy element kliknyć, zo byšće kontekstowy meni wočinił. Kontekstowy meni wjele přikazow skići, z kotrymiž móžeće wubrany element formatěrować.

Editing Chart Titles

Editing Chart Axes

Editing Chart Legends

Adding Texture to Chart Bars

3D-napohlad

Pomoc wo tutej pomocy

Pomoc so na standardne nastajenja programa na systemje poćahuje, kotryž tež swoje standardne nastajenja wužiwa. Wopisanja barbow, akcije myški abo druhe konfigurujomne elementy móža so za waš program a system rozeznawać.

Prošu podpěrajće nas!