Diagramowy asistent – Datowy rjad

Na tutej stronje diagramoweho asistenta móžeće žórłowy wobłuk wšěch datowych rjadow jednotliwje změnić, inkluziwnje jich popisy. Móžeće tež wobłuk kategorijow změnić. Móžeće najprjedy datowy wobłuk na stronje „Datowy wobłuk“ wubrać a potom njetrěbne datowe rjady wotstronić abo tu datowe rjady z druhich celow přidać.

Symbol Pokiw

Jeli so zda, zo je přewjele nastajenjow na tutej stronje, definujće prosće datowy wobłuk přez stronu Datowy asistent – Datowy wobłuk a přeskočće tutu stronu.


Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić

Klikńće dwójce na diagram a wubjerće potom Format – Datowe wobłuki…


Tutón dialog je jenož za diagramy k dispoziciji, kotrež na tabeli Calc abo Writer bazuja.

Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźeržće pokazowak myški nad wodźenskim elementom, zo byšće wjace wo tutym wodźenskim elemenće zhonił.

Datowe rjady rjadować

W lisćinowym polu „Datowy rjad“ widźiće lisćinu wšěch datowych rjadow w aktualnym diagramje.

Datowe rjady wobdźěłać

  1. Klikńće na zapisk w lisćinje, zo byšće kajkosće za tón zapisk pokazał a wobdźěłał.

    W lisćinowym polu „Datowe wobłuki“ widźiće rólowe mjena a celowe wobłuki komponentow datowych rjadow.

  2. Klikńće na zapisk, a wobdźěłajće wobsah deleka w tekstowym polu.

    Popis pódla tekstoweho pola tuchwilu wubranu rólu podawa.

  3. Zapodajće wobłuk abo klikńće na Datowy wobłuk wubrać, zo byšće dialog miniměrował a wubjerće wobłuk z myšku.

    Jeli ma datowy wobłuk z wjacorych celowych wobłukow wobstać, kotrež jedyn pódla druheho njejsu, zapodajće prěni wobłuk a přidajće potom semikolon na kóncu tekstoweho pola a zapodajće potom druhe wobłuki. Wužiwajće semikolon jako dźělatko mjez wobłukami.

Wobłuk za datowu rólu, kaž Y-hódnoty, njesmě popisowu celu wobsahować.

Kategorije abo datowe popisy wobdźěłać

Wotwisujo wot diagramoweho typa, so teksty na X-wósce abo jako datowe popisy pokazuja.

Prošu podpěrajće nas!