Diagramowy asistent – Diagramowe elementy

Na tutej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowe elementy wubrać, kotrež so maja pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźeržće pokazowak myški nad wodźenskim elementom, zo byšće wjace wo tutym wodźenskim elemenće zhonił.

Zo byšće diagramowe elementy zapodał:

Zapodajće titule abo klikńće na elementy, kotrež so maja w aktualnym diagramje pokazać.

Titule

Jeli tekst za titul, podtitul abo někajku wósku zapodawaće, so trěbny rum za tekst rezerwuje, kotryž so ma pódla diagrama pokazać. Jeli tekst njezapodawaće, so žadyn rum njerezerwuje, zo by wjace ruma za pokazanje diagrama wostało.

Njeje móžno, titulny tekst z celu zwjazać. Dyrbiće tekst direktnje zapodać.

Hdyž diagram je dokónčeny, móžeće poziciju a druhe kajkosće přez meni Format změnić.

Legenda

Legenda popisy z prěnjeje linki abo špalty abo z wobłuka pokazuje, kotryž sće w dialogu Datowy rjad nastajił. Jeli waš diagram popisy njewobsahuje, legenda tekst kaž „Linka 1, Linka 2, …“ abo „Špalta A, Špalta B, …" po linkowym čisle abo špaltowym pismiku diagramowych datow pokazuje.

Njemóžeće tekst direktnje zapodać, wón so awtomatisce z celoweho wobłuka Mjeno generuje.

Wubjerće jedne z poziciskich nastajenjow. Hdyž diagram je dokónčeny, móžeće z pomocu menija Format druhe pozicije podać.

Lěsycy

Widźomne lěsyčne linije wam pomhaja, datowe hódnoty w diagramje hódnoćić.

Wotstup lěsyčnych linijow interwalowym nastajenjam w rajtarku „Skalowanje“ wóskowych kajkosćow wotpowěduje.

Lěsyčne linije za kružne diagramy k dispoziciji njejsu.

Dalše elementy

Móžeće dalše elementy přez meni Zasadźić diagrama we wobdźěłanskim modusu přidać. Tam móžeće slědowace elementy definować:

  1. Sekundarne wóski

  2. Pomocne lěsycy

  3. Datowe popisy

  4. Statistiske podaća, na přikład přerězne hódnoty, zmylkowe hrjady Y a trendowe linije

Prošu podpěrajće nas!