Diagramowy typ XY (rozbrojenski diagram)

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


XY (rozbrojenski diagram)

Jednory XY-diagram na jednym datowym rjedźe bazuje, kotryž z mjena, lisćiny X-hódnotow a lisćiny Y-hódnotow wobsteji. Kóždy por (X|Y) so jako dypk w koordinatowym systemje pokazuje. Mjeno datoweho rjada je z Y-hódnotami zwjazane a so w legendźe pokazuje.

Wubjerće XY-diagram ze slědowacych přikładowych nadawkow:

  1. X-wósku skalować

  2. Parametrowu křiwku, na přikład spiralu, wutworić

  3. Graf funkcije rysować

  4. statistiske přirjadowanje kwantitatiwnych wariablow zwěsćić

Waš XY-diagram móže wjace hač jedyn datowy rjad měć.

Warianty XY-diagramow

Móžeće wariantu XY-diagrama na prěnjej stronje diagramoweho asistenta wubrać, abo wuběraće Format – Diagramowy typ… za diagram we wobdźěłanskim modusu.

Diagram so ze standardnymi nastajenjemi wutworja. Po tym zo je diagram wutworjeny, móžeće jeho kajkosće wobdźěłać, zo byšće napohlad změnił. Linijowe stile a symbole dadźa so w rajtarku Linija dialoga kajkosćow datoweho rjada změnić.

Klikńće dwójce na datowy dypk, zo byšće dialog Datowy rjad wočinił. W tutym dialogu móžeće wjele kajkosćow datoweho rjada změnić.

Za 2D-diagramy móžeće Zasadźić – Zmylkowe hrjady Y… wubrać, zo byšće zmylkowe hrjady pokazał.

Móžeće přerězkowe a trendowe linije z pomocu přikazow w meniju Zasadźić pokazać.

Jenož dypki

Kóždy datowy dypk so přez symbol pokazuje. LibreOffice standardne symbole z rozdźělnymi formami a barbami za kóždy datowy rjad wužiwa. Standardne barby so w – Diagramy – Standardne barby nastajeja.

Jenož linije

Tuta warianta rune linije wot jednoho datoweho dypka do přichodneho rysuje. Datowe dypki so přez symbole njepokazuja.

Rysowanski porjad je samsny kaž porjad w datowym rjedźe. Markěrujće Po X-hódnotach sortěrować, zo byšće linije po porjedźe X-hódnotow rysował. Tute sortěrowanje so jenož na diagram nałožuje, nic na daty w tabeli.

Dypki a linije

Tuta warianta dypki a linije naraz pokazuje.

3D-linije

Linije so kaž paski pokazuja. Datowe dypki so přez symbole njepokazuja. Wubjerće we wutworjenym diagramje 3D-napohlad, zo byšće kajkosće kaž wobswětlenje a nuhel hladanja nastajił.

Linije hładźić

Wubjerće Křiwka z wuběranskeho pola Linijowy typ, zo byšće křiwki město runych linijowych segmentow rysował.

Klikńće na Kajkosće, zo byšće podrobnosće za křiwki nastajił.

Kubiski spline waše datowe dypki z polynomami třećeho stopnja interpoluje. Přechady mjez polynomowymi dźělemi su hładke a maja samsny postup a samsnu křiwiznu.

Rozeznaće postaja, kak so maja linijowe segmenty wobličić, zo by so dźěl polynoma mjez dwěmaj datowymaj dypkomaj rysował. Móžeće mjezydypki widźeć, jeli na někajki datowy dypk klikaće.

B-spline parametrisku, interpolowacu křiwku B-spline wužiwa. Te křiwki so kusk po kusku z polynomow tworja. Stopjeń polynomow stopjeń tutych polynomow nastaja.

Schodźenkowe linije

Wubjerće Schodźenki z wuběranskeho pola Linijowy typ, zo byšće linije rysował, kotrež wot dypka do dypka postupuja, město runych linijowych segmentow.

Klikńće na Kajkosće, zo byšće podrobnosće za křiwki nastajił.

Su 4 rozdźělne schodźenkowe typy:

Prošu podpěrajće nas!