Diagramowy typ „Kurs“

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Kurs

Kursowy diagram wičny trend na zakładźe zahajenskeje płaćizny, najnišeje płaćizny, najwyšeje płaćizny a kónčneje płaćizny zwobraznja. Transakciski wolumen da so tež pokazać.

Za kursowy diagram je porjad datoweho rjada wažny. Daty měli so rjadować kaž so w přikładowej tabeli deleka pokazuje.

A

B

C

D

E

F

1

Transakciski wolumen

Zahajenska płaćizna

Najniša płaćizna

Najwyša płaćizna

Kónčna płaćizna

2

Póndźela

2500

20

15

25

17

3

Wutora

3500

32

22

37

30

4

Srjeda

1000

15

15

17

17

5

Štwórtk

2200

40

30

47

35

6

Pjatk

4600

27

20

32

31


Zahajenske, najniše, najwyše a kónčne hódnoty linki jednu datowu jednotku w diagramje tworja. Datowy rjad z akciskimi kursami so z wjacorych linkow zestaja, kotrež tajke datowe jednotki wobsahuja. Špalta, kotraž transakciski wolumen wobsahuje, opcionalny druhi datowy rjad twori.

Wotwisujo wot wubraneje warianty, njetrjebaće wšě špalty wubrać.

Warianty kursowych diagramow

Wubjerće diagramowy typ Kurs na prěnjej stronje diagramoweho asistenta. Wubjerće potom jednu ze štyrjoch wariantow.

Typ 1

Na zakładźe špaltow z najnišimi hódnotami a najwyšimi hódnotami typ 1 diferencu mjez najnišej a najwyšej płaćiznu přez wertikalnu liniju pokazuje.

Na zakładźe špaltow z najnišimi hódnotami, najwyšimi hódnotami a kónčnymi hódnotami typ 1 přidatnu marku za kónčnu płaćiznu pokazuje.

Typ 2

Na zakładźe špaltow ze zahajenskimi, najnišimi, najwyšimi hódnotami a kónčnymi hódnotami typ 2 tradicionelny „swěčkowy diagram“ (jendźelsce: „candle stick chart“) wutworja. Typ 2 wertikalnu liniju mjez najnišej a najwyšej płaćiznu rysuje a přidawa praworóžk w prědku, kotryž diferencu mjez zahajenskej a kónčnej płaćiznu zwobraznja. Jeli na praworóžk klikaće, widźiće dalše informacije w statusowej lajsće. LibreOffice rozdźělne pjelnjenske barby za stupace hódnoty (zahajenska płaćizna je niša hač kónčna płaćizna) a spadowace hódnoty wužiwa.

Typ 3

Na zakładźe špaltow wolumen, najniša hódnota, najwyša hódnota a kónčna hódnota typ 3 diagram po typje 1 rysuje, z přidatnymi stołpami za transakciski wolumen.

Typ 4

Na zakładźe wšěch pjeć datowych špaltow wolumen, zahajenska hódnota, najniša hódnota, najwyša hódnota a kónčna hódnota typ 4 diagram typa 2 ze stołpowym diagramom za transakciski wolumen kombinuje.

Za zwobraznjenje transakciskeho wolumena je druha Y-wóska w diagramach typa 3 a typa 4. Płaćiznowa wóska so naprawo a wolumenowa wóska nalěwo pokazuje.

Datowe žórło nastajić

Diagramy na zakładźe swójskich datow

Zo byšće datowy rjad diagrama změnił, kotryž swójske daty ma, wubjerće Datowa tabela… z menija Napohlad abo z kontekstoweho menija diagrama we wobdźěłanskim modusu.

W zasadźenej tabeli diagramowych datow so datowy rjad přeco w špaltach rjaduje.

Wužiwajće najprjedy stołpowy diagram za nowy kursowy diagram. Přidajće špalty, kotrež trjebaće a zapodajće swoje daty w porjedźe, kotryž so w přikładźe pokazuje a wuwostajće špalty, kotrež za požadanu wariantu trěbne njejsu. Wužiwajće Datowy rjad doprawa přesunyć, zo byšće špaltowy porjad změnił. Začińće tabelu diagramowych datow. Wužiwajće nětko dialog Diagramowy typ, zo byšće wariantu kursoweho diagrama změnił.

Jeli hižo kursowy diagram maće a chceće wariantu změnić, změńće najprjedy diagramowy typ do stołpoweho diagrama, přidajće abo wotstrońće špalty, zo by warianće wotpowědował, a změńće potom diagramowy typ wróćo do kursoweho diagrama.

Njepisajće mjeno datoweho rjada do linki. Pisajće mjeno do pola nad rólowym mjenom.

Porjad linkow postaja, kak so maja kategorije w diagramje rjadować. Wužiwajće Linku dele přesunyć, zo byšće porjad změnił.

Diagramy na zakładźe tabelow Calc abo Writer

Móžeće datowy wobłuk na druhej stronje diagramoweho asistenta abo w dialogu Datowy wobłuk wubrać abo změnić. Wužiwajće za dokładne nastajenje dialog Datowy rjad.

Zo byšće datowy wobłuk podał, přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

  1. Zapodajće datowy wobłuk do tekstoweho pola.

    W Calc by na přikład „$Tabela1.$B$3:$B$14“ datowy wobłuk był. Dźiwajće na to, zo datowy wobłuk móže z wjacorych wotrězkow tabeloweho dokumenta wobstać, na přikład „$Tabela1.A1:A5;$Tabela1.D1:D5“ je tež płaćiwy datowy wobłuk. We Writer by na přikład „Tabela1.A1:E4“ datowy wobłuk był.

    LibreOffice tekst čerwjeny pokazuje, doniž syntaksa korektna njeje.

  1. Klikńće w Calc na Datowy wobłuk wubrać, zo byšće dialog miniměrował a ćehńće potom, zo byšće datowy wobłuk wubrał. Hdyž myšku pušćeće, so daty zapodawaja. Klikńće znowa na Datowy wobłuk wubrać, zo byšće datowy wobłuk přidał. Klikńće w zapodawanskim polu miniměrowaneho dialoga za zapiskom a zapodajće semikolon. Ćehńće potom, zo byšće přichodny wobłuk wubrał.

Klikńće na jedne z nastajenjow za datowe rjady w linkach abo w špaltach.

Daty wašeho kursoweho diagrama su „w špaltach“, jeli informacije w lince k samsnej „swěčce“ słušeja.

Dokładne nastajenje datowych wobłukow kursowych diagramow, kotrež na tabelach bazuja

Móžeće datowe rjady rjadować a žórło za dźěle jednotliwych datowych rjadow na třećej stronje diagramoweho asistenta abo na stronje Datowy rjad w dialogu Datowy wobłuk wobdźěłać.

Datowe rjady rjadować

We wotrězku datowy rjad nalěwo w dialogu móžeće datowe rjady woprawdźiteho diagrama rjadować. Kursowy diagram ma znajmjeńša jedyn datowy rjad, kotryž płaćizny wobsahuje. Móže tež druhi datowy rjad za transakciski wolumen měć.

Jeli wjace hač jedyn płaćiznowy datowy rjad maće, wužiwajće tłóčatce ↑ a ↓, zo byšće je rjadował. Porjad zrjadowanje w diagramje postaja. Čińće samsne za wolumenowy datowy rjad. Njemóžeće płaćiznowy a wolumenowy rjad wuměnić.

Zo byšće datowy rjad wotstronił, wubjerće datowy rjad w lisćinje a klikńće na Wotstronić.

Zo byšće datowy rjad přidał, wubjerće jedyn z eksistowacych datowych rjadow a klikńće na Přidać. Dóstawaće prózdny zapisk pod wubranym, kotryž samsny typ ma. Jeli płaćiznowy datowy rjad abo wolumenowy datowy rjad nimaće, dyrbiće najprjedy wobłuk za tej rjadaj w dialogu Datowy wobłuk wubrać.

Datowe wobłuki nastajić

W dialogu Datowe wobłuki móžeće datowy wobłuk kóždeje komponenty wubraneho datoweho rjada nastajić abo změnić.

W hornjej lisćinje widźiće rólowe mjeno komponentow a aktualne hódnoty. Hdyž sće rólu wubrał, móžeće hódnotu w tekstowym polu pod lisćinu změnić. Popis wubranu rólu pokazuje.

Zapodajće wobłuk do tekstoweho pola abo klikńće na Datowy wobłuk wubrać, zo byšće dialog miniměrował a wubjerće wobłuk z myšku.

Wubjerće zahajenske hódnoty, kónčne hódnoty, najwyše a najniše hódnoty w někajkim porjedźe. Podajće jenož wobłuki za te róle, kotrež za wubranu wariantu kursoweho diagrama trjebaće. Wobłuki njetrjebaja w tabeli jedyn pódla druheho być.

Legenda

Legenda popisy z prěnjeje linki abo špalty abo z wosebiteho wobłuka pokazuje, kotryž sće w dialogu Datowy rjad nastajił. Jeli waš diagram popisy njewobsahuje, legenda tekst kaž „Linka 1, Linka 2, …“ abo „Špalta A, Špalta B, …" po linkowym čisle abo špaltowym pismiku diagramowych datow pokazuje.

Legenda hódnotu z wobłuka pokazuje, kotryž sće do pola Wobłuk za mjeno w dialogu Datowy wobłuk zapodał. Standardny zapisk je špaltowa hłowa špalty z kónčnymi hódnotami.

Wubjerće jedne z poziciskich nastajenjow. Hdyž diagram je dokónčeny, móžeće z pomocu menija Format druhe pozicije podać.

Prošu podpěrajće nas!