Diagramowy typ „Linija“

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Linija

Linijowy diagram hódnoty jako dypki na Y-wósce pokazuje. X-wóska kategorije pokazuje. Y-hódnoty kóždeho datoweho rjada dadźa so přez liniju zwjazać.

Jenož dypki – tutón podtyp jenož dypki rysuje.

Dypki a linije – tutón podtyp dypki pokazuje a zwjazuje dypki samsneho datoweho rjada přez liniju.

Jenož linije – tutón podtyp jenož linije rysuje.

3D-linije – tutón podtyp dypki samsneho datoweho rjada přez 3D-liniju zwjazuje.

Markěrujće Datowy rjad staplować, zo byšće Y-hódnoty dypkow kumulatiwnje nad so rjadował. Y-hódnoty hižo absolutne hódnoty njereprezentuja, nimo prěnjeje špalty, kotraž so deleka staplowanych dypkow rysuje. Jeli Procent wuběraće, so Y-hódnoty jako procentowa sadźba cyłkowneje hódnoty kategorije skaluja.

Wubjerće linijowy typ z wuběranskeho pola, zo byšće postajił, kak so maja dypki zwjazać. Móžeće pak rune linije, hładke linije, zo byšće křiwki přez dypki rysował pak schodźenkowe linije wubrać, zo byšće linije rysował, kotrež wot dypka do dypka postupuja. Klikńće na Kajkosće, zo byšće kajkosće za hładke abo schodźenkowe linije změnił.

Prošu podpěrajće nas!