Diagramowy typ „Stołp a linija“

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Stołp a linija

Stołpowy a linijowy diagram je kombinacija stołpoweho diagrama z linijowym diagramom.

Wubjerće jednu z wariantow

Móžeće druhu Y-wósku přez Zasadźić – Wóski… zasadźić, po tym zo sće asistent skónčił.

Zo byšće datowy wobłuk podał:

Špalty cyle nalěwo (abo linki horjeka) wubraneho datoweho rjada daty skića, kotrež so jako stołpowe objekty pokazuja. Druhe špalty abo linki datoweho wobłuka daty za linijowe objekty skića. Móžeće tute připokazanje w dialogu Datowy rjad změnić.

  1. Wubjerće datowy wobłuk.

  2. Klikńće na jedne z nastajenjow za datowe rjady w linkach abo špaltach.

  3. Přepruwujće, hač datowy wobłuk popisy w prěnjej lince abo prěnjej špalće abo we woběmaj ma.

Datowe rjady rjadować

W lisćinowym polu „Datowy rjad“ widźiće lisćinu wšěch datowych rjadow w aktualnym diagramje.

Stołpowe datowe rjady su horjeka w lisćinje, linijowe datowe rjady deleka w lisćinje.

Datowe rjady wobdźěłać

  1. Klikńće na zapisk w lisćinje, zo byšće kajkosće za tón zapisk pokazał a wobdźěłał.

    W lisćinowym polu „Datowe wobłuki“ widźiće rólowe mjena a celowe wobłuki komponentow datowych rjadow.

  2. Klikńće na zapisk, a wobdźěłajće wobsah deleka w tekstowym polu.

    Popis pódla tekstoweho pola tuchwilu wubranu rólu podawa.

  3. Zapodajće wobłuk abo klikńće na Datowy wobłuk wubrać, zo byšće dialog miniměrował a wubjerće wobłuk z myšku.

Wobłuk za datowu rólu, kaž Y-hódnoty, njesmě popisowu celu wobsahować.

Kategorije abo datowe popisy wobdźěłać

Hódnoty w kategorijowym wobłuku so jako popisy na X-wósce pokazuja.

Diagramowe elementy zasadźić

Wužiwajće stronu „Diagramowe elementy“ diagramoweho asistenta, zo byšće slědowace elementy zasadźił:

Wužiwajće za přidatne elementy meni Zasadźić diagrama we wobdźěłanskim modusu. Tam móžeće slědowace elementy namakać:

Zo byšće rozdźělne datowe popisy za kóždy datowy rjad nastajił, wužiwajće dialog kajkosćow datoweho rjada.

Prošu podpěrajće nas!