Datowa tabela diagrama

Zasadźuje datowu tabelu diagrama a konfiguruje jeje napohlad.

Datowe tabele diagramow wam zmóžnjeja, daty, kotrež so přez diagram reprezentuja, wizualizować. Tabela, kotraž daty wobsahuje, so deleka w diagramje placěruje.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće dwójce na diagramowy objekt, zo byšće do wobdźěłanskeho modusa zastupił a wubjerće Zasadźić – Datowa tabela…

Jeli diagram ma hižo datowu tabelu, klikńće dwójce na diagram, zo byšće do wobdźěłanskeho modusa zastupił a přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

  • Klikńće z prawej tastu na datowu tabelu a wubjerće Format – Wuběr.

  • Klikńće dwójce na datowu tabelu.


Zo byšće datowu tabelu wotstronił:

  1. Klikńće dwójce na diagram, zo byšće do wobdźěłanskeho modusa zastupił:

  2. Wubjerće Zasadźić – Datowa tabela….

  3. Znjemóžńće nastajenje Datowu tabelu pokazać.

Datowu tabelu pokazać

Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće datowu tabelu w diagramje pokazał. Znjemóžńće tute nastajenje, jeli chceće datowu tabelu z diagrama wotstronić.

Kajkosće datoweje tabele

Formatowe kajkosće datoweje tabele:

Horicontalny ramik pokazać

Nutřkowne linkowe ramiki pokazać abo schować.

Wertikalny ramik pokazać

Nutřkowne špaltowe ramiki pokazać abo schować.

Wobrys pokazać

Ramiki wokoło tabele pokazać abo schować.

Kluče pokazać

Pokazajće abo schowajće kluč, kotryž je z kóždym datowym rjadom zwjazany, kotryž je samsny kluč, kiž so w diagramowej legendźe wužiwa.

Prošu podpěrajće nas!