Opcije

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće někotre nastajenja definował, kotrež su za wěste diagramowe typy k dispoziciji. Wobsah dialoga Nastajenja z diagramowym typom wariěruje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – rajtark Opcije (diagram dyrbi zasadźeny być)


Datowy rjad wusměrić na:

W tutym wobłuku móžeće mjez dwěmaj skalowanskimaj modusomaj Y-wóski wubrać. Wóski dadźa so jenož separatnje skalować a z kajkosćemi wuhotować.

Primarna Y-wóska

Tute nastajenje je po standardźe aktiwne. Wšě datowe rjady so na primarnej Y-wósce wusměrjeja.

Sekundarna Y-wóska

Měnja skalowanje Y-wóski. Tuta wóska je jenož widźomna, hdyž znajmjeńša jedyn datowy rjad so jej připokazuje a wóskowy napohlad je aktiwny.

Nastajenja

Definujće w tutym wobłuku nastajenja za hrjadowy diagram. Změny so na wšě datowe rjady diagrama wuskutkuja, nic jenož na wubrane daty.

Wotstup

Definuje wotstup mjez špaltami w procentach. Maksimalny wotstup je 600 %.

Překryće

Definuje trěbne nastajenja za překrywace so datowe rjady. Móžeće mjez -100 % a +100 % wubrać.

Zwiskowe linije

Markěrujće za „staplowane“ a „procentualne“ stołpowe diagramy tutón kontrolny kašćik, zo byšće hromadźe słušace stołpowe runiny z linijemi zwjazał.

Hrjady jednu pódla druheje stajić

Jeli so dwě wósce w hrjadowym diagramje pokazujetej, a někotre datowe rjady so k prěnjej wósće připowěšeja, mjeztym zo so druhe datowe rjady k druhej wósce připowěšeja, so wobě sadźbje datowych rjadow pokazujetej, njedźiwajo na to, hač jedna druhu překrywa.

Jako wuslědk su hrjady, kotrež so k prěnjej y-wósce připowěšeja, zdźěla abo dospołnje přez hrjady schowane, kotrež su so druhe y-wósce připowěsnyli. Zo byšće to wobešoł, zmóžńće nastajenje, zo byšće hrjady jednu pódla druheje pokazał. Hrjady z rozdźělnych datowych rjadow so pokazuja, kaž bychu so jenož jednej wósce připowěsnyli.

K směrej časnika

K dispoziciji za kružne a kołowe diagramy. Standardny směr, ke kotremuž kusy kružneho diagrama su zrjadowane, je přećiwo směrej časnika. Zmóžńće kontrolny kašćik K směrje časnika, zo byšće kusy do napřećiwneho směra rysował.

Startowy kut

Čehńće mały dypk podłu kruha abo klikńće na někajku poziciju na kruhu, zo byšće startowy nuhel kružneho abo kołoweho diagrama nastajił. Startowy nuhel je matematiska nuhelowa pozicija, hdźež so prěni segment rysuje. Hódnota 90 stopnjow prěni segment na poziciji 12 hodź rysuje. Hódnota 0 stopnjow so na poziciji 3 hodź. započina.

Symbol za Notica

W kružnych a kołowych 3D-diagramach, kotrež su so ze staršimi wersijemi softwary wutworili, je startowy kut 0 stopnjow město 90 stopnjow. Za stare a nowe 2D-diagramy je standardny startowy kut 90 stopnjow.


Symbol za Notica

Hdyž startowy kut abo směr měnjeće, jenož aktualne wersije softwary změnjene hódnoty pokazuja. Starše wersije softwary samsny dokument ze standardnymi hódnotami pokazuja: Přeco přećiwo směrej časnika a startowy kut 90 stopnjow (kružne diagramy 2D) abo 0 stopnjow (kružne diagramy 3D).


Stopnje

Zapodajće startowy kut mjez 0 a 359 stopnjow. Móžeće tež na šipki kliknyć, zo byšće pokazanu hódnotu změnił.

Falowace hódnoty zwobraznić

Druhdy hódnoty w datowym rjedźe diagrama faluja. Móžeće z wjacorych nastajenjow wubrać, kak so maja falowace hódnoty zwobraznić. Tute nastajenja su jenož za někotre diagramowe typy k dispoziciji.

Mjezotu wostajić

Hdyž hódnota faluje, daty so njepokazuja. To je standard za stołpowe, hrjadowe, linijowe a syćowe diagramy.

Nul předpokładować

Hdyž hódnota faluje, so y-hódnota na nul staja. To je standard za diagramowy typ Płoniny.

Z liniju pokročować

Hdyž hódnota faluje, so susodne hódnoty interpoluja. To je standard za diagramowy typ XY.

Hódnoty schowanych celow zapřijeć

Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće tež hódnoty z tuchwilu schowanych celow znutřka žórłoweho celoweho wobłuka pokazał.

Legendowy zapisk schować

Legendowy zapisk za wubrany datowy rjad abo datowy dypk njepokazać.

Prošu podpěrajće nas!