Trendowe linije

Trendowe linije dadźa so wšěm typam 2D-diagramow nimo kružnych a hrjadowych diagramow přidać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Trendowa linija… (diagram dyrbi zasadźeny być)


Symbol za Notica

Jeli trendowu liniju do diagramoweho typa zasadźujeće, kotryž kategorije wužiwa, na přikład Linija abo Špalta, ličby 1, 2, 3, so jako X-hódnoty za wobličenje trendoweje linije wužiwaja. Za tajke diagramy móhł diagramowy typ XY přihódniši być.


  1. Zo byšće trendowu liniju za datowy rjad zasadźił, klikńće najprjedy dwójce na diagram, zo byšće do wobdźěłanskeho modusa zastupił a wubjerće datowy rjad w diagramje, za kotryž chceće trendowu liniju wutworić.

  2. Wubjerće Zasadźić – Trendowa linija abo klikńće z prawej tastu na datowy rjad, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Trendowu liniju zasadźić.

  3. Linije přerězneje hódnoty su wosebite trendowe linije, kotrež přerěznu hódnotu pokazuja. Wužiwajće Zasadźić – Linije přerězneje hódnoty, zo byšće linije přerězneje hódnoty za datowe rjady zasadźił.

  4. Zo byšće trendowu liniju abo liniju přerězneje hódnoty zhašał, klikńće na liniju a tłóčće potom tastu Entf.

note

Menijowy zapisk Zasadźić – Trendowa linija je jenož k dispoziciji, hdyž diagram je we wobdźěłanskim modusu. Zjewi so zešěrjeny, jeli diagram je we wobdźěłanskim modusu, ale datowe rjady wubrane njejsu.


Trendowa linija ma samsnu barbu kaž wotpowědny datowy rjad. Zo byšće linijowe kajkosće změnił, wubjerće trendowu liniju a potom Format – Wuběr formatěrować… – Rajtark: Linija.

note

Trendowa linija so awtomatisce w legendźe pokazuje. Jeje mjeno da so w nastajenjach trendoweje linije definować.


Runica trendoweje linije a koeficient postajenosće

Hdyž diagram je we wobdźěłanskim modusu, LibreOffice wam runicu trendoweje linije a koeficient postajenosće R2 wobličuje, byrnjež njebyštej so pokazałoj: Klikńće na trendowu liniju, zo byšće informacije w statusowej lajsće widźał.

Zo byšće runicu trendoweje linije pokazał, wubjerće trendowu liniju w diagramje, klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił, a wubjerće Runicu trendoweje linije zasadźić.

Zo byšće format hódnotow změnił (mjenje signifikantnych městnow abo wědomostnu notaciju wužiwać), wubjerće runicu w diagramje, klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Runicu trendoweje linije formatěrować… – Rajtark: Ličby.

Standardna runica x jako abscisowu wariablu wužiwa a f(x) jako ordinatowu wariablu. Zo byšće tute mjena změnił, wubjerće trendowu liniju, potom Format – Wuběr formatěrować… – Rajtark: Typ a zapodajće mjena do tekstoweju polow Mjeno wariable X a Mjeno wariable Y.

Zo byšće koeficient postajenosće R2 pokazał, wubjerće runicu w diagramje, klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće R2 zasadźić.

Symbol za Notica

Jeli so wotrězk wunuzuje, so koeficient postajenosće R2 na samsne wašnje kaž ze swobodnym wotrězkom wobličuje. Hódnoty R2 njedadźa so z wunuzowanym abo swobodnym wotrězkom přirunać.


Křiwkowe typy trendowych linijow

Slědowace regresijne typy su k dispoziciji:

Wobmjezowanja

Wobličenje trendoweje linije jenož datowe pory ze slědowacymi hódnotami wobkedźbuje:

Přetworće swoje daty wotpowědnje; najlěpje dźěłaće z kopiju originalnych datow a přetworjeće kopěrowane daty.

Parametry w Calc wobličić

Móžeće tež parametry z pomocu slědowacych funkcijow Calc wobličić.

Linearna regresijna runica

Linearna regresija runicy y=m*x+b slěduje.

m = POSTUP(Daty_Y;Daty_X)

b=WÓSKOWOTRĚZK(Daty_Y ;Daty_X)

Wobličće koeficient postajenosće přez

r2 = MĚRAPOSTAJENOSĆE(Data_Y;Data_X)

Nimo toho m, b a r2 pólna funkcijaRGP přidatnu statistiku za regresijnu analyzu dodawa.

Runica logaritmiskeje regresije

Logaritmiska regresija runicy y=a*ln(x)+b slěduje.

a = POSTUP(Daty_Y;LN(Daty_X))

b=WÓSKOWOTRĚZK(Daty_Y ;LN(Daty_X))

r2 = MĚRAPOSTAJENOSĆE(Data_Y;LN(Data_X))

Eksponencialna regresijna runica

Za eksponencialne trendowe linije so přetworjenje do linearneho modela wotměwa. Optimalne křiwkowe přiměrjenje so na linearny model poćahuje a wuslědki so wotpowědnje interpretuja.

Eksponencialna regresija runicy y=b*exp(a*x) abo y=b*mx slěduje, kotraž so do ln(y)=ln(b)+a*x resp. ln(y)=ln(b)+ln(m)*x přetworja.

a = POSTUP(LN(Daty_Y);Daty_X)

Wariable za druhu wariaciju so takle wobličuja:

m = EXP(POSTUP(LN(Data_Y);Data_X))

b=EXP(WÓSKOWOTRĚZK(LN(Daty_Y);Daty_X))

Wobličće koeficient postajenosće přez

r2 = MĚRAPOSTAJENOSĆE(LN(Daty_Y);Daty_X)

Nimo toho m, b a r2 pólna funkcijaRKP přidatnu statistiku za regresijnu analyzu dodawa.

Potencowa regresijna runica

Za křiwki potencoweje regresije so přetworjenje do linearneho modela wotměwa. Potencowa regresija runicy y=b*xa slěduje, kotraž so do ln(y)=ln(b)+a*ln(x) přetworja.

a = POSTUP(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

b=EXP(WÓSKOWOTRĚZK(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

r2 = MĚRAPOSTAJENOSĆE(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

Polynomialna regresijna runica

Za křiwki polynomialneje regresije so přetworjenje do linearneho modela wotměwa.

Wutworće tabelu ze špaltami x, x2, x3, …, xn, y hač k požadanemu stopnjej n.

Wužiwajće formlu =RGP(Daty_Y, Daty_X) z dospołnym wobłukom x do xn (bjez nadpismow) jako Daty_X.

Prěnja linka wudaća RGP koeficienty regresijneho polynoma wobsahuje, z koeficientom xn cyle nalěwo.

Prěni element třećeje linki wudać RGP je hódnota r2. Hlejće funkciju RGP za podrobnosće wo prawym wužiwanju a wujasnjenje druhich wudaćowych parametrow.

Zmylkowe hrjady X/Y

Funkcija RGP

Funkcija RKP

Funkcija POSTUP

Funkcija WÓSKOWOTRĚZK

Funkcija MĚRAPOSTAJENOSĆE

Prošu podpěrajće nas!