Datowe popisy

Wočinja dialog Datowe popisy, kotryž wam zmóžnja, datowe popisy nastajić.

Jeli so element datoweho rjada wuběra, so tutón přikaz jenož na tón datowy rjad wuskutkuje. Jeli žadyn element wubrany njeje, so tutón přikaz na wšě datowe rjady wuskutkuje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Datowe popisy (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować – Datowe popisy (hdyž datowy rjad abo datowy dypk diagrama je wubrany)


Hódnotu jako ličbu pokazać

Pokazuje absolutne hódnoty datowych dypkow.

Ličbny format

Wočinja dialog za wuběranje ličbneho formata.

Hódnotu jako procentowu hódnotu pokazać

Pokazuje procentowu sadźbu datowych dypkow w kóždej špalće.

Format procentoweje hódnoty

Wočinja dialog za wuběranje procentoweho formata.

Kategoriju pokazać

Pokazuje tekstowe popisy datowych dypkow.

Legendowy symbol pokazać

Pokazuje symbole legendy pódla kóždeho popisa datoweho dypka.

Dźělatko

Wuběra dźělatko mjez wjacorymi tekstowymi rjećazkami za samsny objekt.

Placěrowanje

Wuběra placěrowanje datowych popisow relatiwnje k objektam.

Tekstowy směr

Podajće tekstowy směr za wotstawk, kotryž kompleksne tekstowe wuhotowanje (CTL) wužiwa. Funkcija je jenož k dispoziciji, jeli podpěra za kompleksne tekstowe wuhotowanje je zmóžnjena.

Tekst wjerćeć

Klikńće do koleska, zo byšće tekstowy směr za datowe popisy nastajił.

Zapodajće wobwjert přećiwo směrej časnika za datowe popisy.

Prošu podpěrajće nas!