Funkcije LibreOffice Calc

LibreOffice je tabelowa kalkulacija, kotruž móžeće wužiwać, zo byšće swoje daty wobličił, analyzował a rjadował. Móžeće tež tabelowe dokumenty Microsoft Excel importować a změnić.

Wobličenja

LibreOffice Calc wam funkcije skići, mjez nimi statistiske a bankowe funkcije, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće formle wutworił, z kotrymiž móžeće kompleksne wobličenja ze swojimi datami přewjesć.

Móžeće tež funkciski asistent wužiwać, kotryž wam pomha, waše formle wutworić.

Wobličenja Što by było, hdyž

Zajimawa funkcija je, zo móžeće sej wuslědki změnow hnydom wobhladać, kotrež sće na jednym faktorje wobličenjow přewjedł, kotrež so z wjacorych faktorow zestajeja. Móžeće na přikład widźeć, kak měnjenje doby w kreditnym wobličenju danjowe sadźby abo wotpłaćenske sumy wobwliwuje. Nimo toho móžeće z pomocu rozdźělnych předdefinowanych scenarijow wjetše tabele rjadować.

Funkcije datoweje banki

Wužiwajće tabelowe dokumenty, zo byšće swoje daty rjadował, składował a filtrował.

LibreOffice Calc wam zmóžnja, tabele z datowych bankow ćahnyć a pušćić, abo wam zmóžnja, tabelowy dokument jako datowe žórło wužiwać, zo byšće móhł serijowe listy w LibreOffice Writer wutworić.

Daty rozrjadować

Z mało kliknjenjemi myški móžeće swój tabelowy dokument přestrukturować, zo byšće wěste datowe wobłuki pokazał abo schował, abo zo byšće wobłuki po wosebitych wuměnjenjach formatěrował, zo byšće móhł spěšnje dźělne a cyłkowne wuslědki wobličić.

Dynamiske diagramy

LibreOffice Calc wam zmóžnja, daty tabelowych dokumentow w dynamiskich diagramach zwobraznić, kotrež so awtomatisce aktualizuja, hdyž so daty měnjeja.

Dataje Microsoft wočinić a składować

Wužiwajće filtry LibreOffice, zo byšće dataje Excel přetworił, abo zo byšće wjele druhich formatow wočinił a składował.

Prošu podpěrajće nas!