Menije

Slědowace menijowe přikazy su za tabelowe dokumenty k dispoziciji.

Symbol za Notica

Wokno, kotrež dokument wobsahuje, kotryž chceće wobdźěłać, dyrbi so wubrać, zo bychu so menijowe přikazy wužiwali. Runje tak dyrbiće objekt w dokumenće wubrać, zo byšće menijowe přikazy wužiwał, kotrež su z objektom zwjazane.


Warnowanski symbol

Menije su wot konteksta wotwisne. To woznamjenja, zo te menijowe zapiski su k dispoziciji, kotrež su za aktualne dźěło relewantne. Jeli kursor je w teksće, su wšě menijowe zapiski k dispoziciji, kotrež su za wobdźěłowanje trěbne. Jeli sće grafiku w dokumenće wubrał, widźiće wšě menijowe zapiski, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće grafiki wobdźěłał.


Dataja

Tute přikazy za aktualny dokument płaća, wutworjeja dokument, wočinjeja eksistowacy dokument abo začinjeja nałoženje.

Wobdźěłać

Tutón meni přikazy za wobdźěłowanje wobsaha aktualneho dokumenta wobsahuje.

Napohlad

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež pokazanje dokumenta na wobrazowce wodźa, wužiwarski powjerch měnjeja a maja přistup k wobłukam bóčnicy.

Zasadźić

Meni Zasadźić přikazy za zasadźowanje nowych elementow do aktualneje tabele wobsahuje, na přikład wobrazy, tekstowe pola, objekty, medije, celowe mjena a wjele wjace.

Format

Meni Format přikazy za formatěrowanje wubranych celow, objektow a celoweho wobsaha we wašim dokumenće wobsahuje.

Předłohi

Tabela

Tutón meni přikazy wobsahuje, z kotrymiž móžeće tabelu a jeje elementy změnić a rjadować.

Daty

Wužiwajće přikazy menija Daty, zo byšće daty w aktualnej tabeli wobdźěłował. Móžeće wobłuki definować, daty sortěrować a filtrować, wuslědki wuličić, daty rozrjadować a pivotowu tabelu wutworić.

Nastroje

Wokno

Wobsahuje přikazy za wobchadźenje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startować a wodźić.

Prošu podpěrajće nas!