Eksterne daty do tabele zasadźić (webwotprašenje)

Z importowym filtrom Wotprašenje webstrony (LibreOffice Calc) móžeće tabele z HTML-dokumentow do tabeloweho dokumenta Calc zasadźić.

Móžeće samsnu metodu wužiwać, zo byšće pomjenowane wobłuki z tabeloweho dokumenta Calc abo Microsoft Excel zasadźił.

Slědowace zasadźenske metody su k dispoziciji:

Přez dialog zasadźić

  1. Stajće celowy kursor na celu, hdźež so ma nowy wobsah zasadźić.

  2. Wubjerće Tabela – Eksterne zwjazanja…. To dialog Eksterne daty wočini.

  3. Zapodajće URL HTML-dokumenta abo mjeno tabeloweho dokumenta. Tłóčće Enter, hdyž sće hotowy. Klikńće na tłóčatko Přepytać…, zo byšće dialog za wuběranje dataje wočinił.

  4. Wubjerće we wulkim lisćinowym polu dialoga pomjenowane wobłuki abo tabele, kotrež chceće zasadźić.

  5. Móžeće tež podać, zo so wobłuki tabelow kóžde n sekundow aktualizuja.

Importowy filter móže mjena za celowe wobłuki za wokomik wutworić. Telko formatěrowanjow kaž móžno so wobchowuje, mjeztym zo filter z wotpohladom wobrazy njezačita.

Přez Nawigator zasadźić

  1. Wočińće dwaj dokumentaj: tabelowy dokument LibreOffice, w kotrymž so maja eksterne daty zasadźić (cilowy dokument) a dokument, z kotrehož eksterne daty pochadźeja (žórłowy dokument).

  2. Wočińće Nawigator w cilowym dokumenće.

  3. Wubjerće žórłowy dokument w delnim kombinaciskim polu Nawigatora. Nawigator nětko mjena wobłukow a wobłuki datoweje banki abo tabele pokazuje.

  4. Wubjerće w Nawigatorje ćehnjenski modus Jako zwjazanje zasadźić Symbol.

  5. Ćehńće požadane eksterne daty z Nawigatora do ciloweho dokumenta.

Jeli sće HTML-dokument z filtrom wotprašenje webstrony jako žórłowy dokument začitał, namakaće tabele w Nawigatorje, běžnje wot „HTML_table1“ wyše pomjenowane, a tež dwě lince, kotrejž stej so wutworiłoj:

Eksterne daty wobdźěłać

Prošu podpěrajće nas!