Nastroj Mjezywuslědki wužiwać

Calc wam nastroj za mjezywuslědki jako wobšěrnu alternatiwu k funkciji MJEZYWUSLĚDK skići. Na rozdźěl wot funkcije MJEZYWUSLĚDK, kotraž jenož za jednotliwu pólnu wariablu funguje, móže nastroj za mjezywuslědki mjezywuslědki za hač do třoch pólnych wariablow w popisanych špaltach wutworić. Zeskupja tež mjezywuslědki po kategoriji a sortěruje je awtomatisce. Njetrjebaće potom hižo awtomatiske filtry a filtrowe kategorije manuelnje nałožić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Daty – Mjezywuslědki….


Nastroj Mjezywuslědki wužiwać

Zo byšće mjezywuslědki do dźěłoweho łopjena zasadźił:

  1. Wubjerće celowy wobłuk za mjezywuslědki, kotrež chceće wuličić a zapřijmiće nadpisma špaltow. Abo klikaće na jednotliwu celu w swojich datach, zo byšće Calc zmóžnił, wobłuk awtomatisce identifikować.

  2. Wubjerće Daty – Mjezywuslědki…, zo byšće dialog Mjezywuslědki wočinił.

  3. Wubjerće we wuběranskej lisćinje Zeskupić po w rajtarku 1. skupina špaltu po jeje popisu. Zapiski w celowym wobłuku wot kroka 1 so po přitrjechjacych hódnotach w špalće zeskupjeja a sortěruja.

  4. Wubjerće w polu Mjezywuslědki wuličić za na rajtarku 1. skupina špaltu, kotraž hódnoty wobsahuje, za kotrež so maja mjezywuslědki wuličić. Jeli pozdźišo hódnoty w tutej špalće měnjeće, Calc mjezywuslědki awtomatisce znowa wuličuje.

  5. Wubjerće w polu Funkciju wužiwać w rajtarku 1. skupina funkciju, zo byšće mjezywuslědki za špaltu wuličił, kotraž je so w kroku 4 wubrała.

  6. Wospjetujće krokaj 4 a 5, zo byšće mjezywuslědki za druhe špalty w rajtarku 1. skupina wutworił.

  7. Wužiwajće rajtarkaj 2. skupina a 3. skupina a wospjetujće kroki 3 do 6, zo byšće dwě dalšej kategoriji mjezywuslědkow wutworił. Jeli nochceće dalše skupiny přidać, wostajće wuběransku lisćinu za kóždy rajtark na „- žadyn“.

  8. Klikńće na W porjadku. Calc wašemu celowemu wobłukej linki za mjezywuslědki a cyłkowne wuslědki přidawa.

Rozrjad za mjezywuslědk

Hdyž nastroj mjezywuslědkow wužiwaće, Calc rozrjad nalěwo pódla špalty z linkowymi čisłami zasadźuje. Tutón rozrjad hierarchisku strukturu wašich mjezywuslědkow reprezentuje a da so wužiwać, zo by daty na rozdźělnych runinach w hierarchiji schował abo pokazał, hdyž čisłowane špaltowe indikatory horjeka w rozrjedźe abo skupinske indikatory wužiwaće, kotrež su z plusowym znamješkom (+) a minusowym znamješkom (-) woznamjenjene.

Tuta funkcija je wužitna, jeli maće wjele mjezywuslědkow, dokelž móžeće prosće podrobnosće niskeje runiny schować, kaž na přikład jednotliwe zapiski, zo byšće zjeće swojich datow na wysokej runinje wutworił.

Zo byšće rozrjady znjemóžnił, wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Rozrjad wotstronić. Zo byšće jen zaso pokazał, wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Awtomatiski rozrjad.

Prošu podpěrajće nas!