Rozšěrjene filtry nałožić

  1. Kopěrujće špaltowe hłowy tabelowych wobłukow, kotrež so maja filtrować, do prózdneho wobłuka tabele a zapodajće potom kriterije za filter do linki pod hłowami. Horicontalnje zrjadowane daty w lince so přeco z logiskim A zwjazuja, a wertikalnje zrjadowane daty w špalće so přeco z logiskim ABO zwjazuja.

  2. Hdyž sće filtrowu matriks wutworił, wubjerće tabelowe wobłuki, kotrež so maja filtrować. Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter…, zo byšće dialog Rozšěrjeny filter wočinił.

  3. Klikńće potom na W porjadku a widźiće, zo jenož linki z prěnjotneje tabele, kotrychž wobsah kriterijam wotpowěduje, su widźomne. Wšě druhe linki su nachwilu schowane a dadźa so zaso z přikazom Format – Linki – Pokazać pokazać.

Přikład

Začitajće tabelowy dokument z wulkej ličbu datowych sadźbow. Wužiwamy wumysleny dokument z wobrotami, ale móžeće tež kóždy druhi dokument wužiwać. Dokument ma slědowace wuhotowanje:

A

B

C

D

E

1

Měsac

Standard

Wobchodniski

Luksus

Suita

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Měrc

170000

a tak dale …


Kopěrujće linku 1 z linkowymi hłowami (pólne mjena ) na přikład do linki 20. Zapodajće z ABO zwjazane filtrowanske wuměnjenja do linkow 21, 22 a tak dale.

A

B

C

D

E

20

Měsac

Standard

Wobchodniski

Luksus

Suita

21

Januar

22

<160000


Podajće, zo jenož linki so pokazuja, kotrež pak hódnotu Januar w celach Měsac ABO hódnotu pod 160000 w celach Standard maja.

Wubjerće Daty – Dalše filtry – Rozšěrjeny filter… a potom wobłuk A20:E22. Po kliknjenju na W porjadku so jenož filtrowane linki pokazuja. Druhe linki so schowaja.

Prošu podpěrajće nas!