Tekst do ličbow přetworić

Standardne nastajenja w Calc tekst w celach do wotpowědnych numeriskich hódnotow přetworjeja, jeli jednozmyslne přetworjenje je móžne. Jeli přetworjenje móžne njeje, Calc zmylk #HÓDNOTA! wróći.

Jenož cyłe ličby inkluziwnje eksponenty so přetworjeja a datumowe a časowe podaća ISO 8601 w jich rozšěrjenych formatach z dźělatkami. Wšitko druhe, kaž łamkowe ličby z decimalnymi dźělatkami abo datumowe podaća, kotrež ISO 8601 njewotpowěduja, so njepřetworja, dokelž tekstowy znamješkowy rjećazk wot narodneje šemy wotwisuje. Načolne a naslědne mjezoty so ignoruja.

Slědowace formaty ISO 8601 so přetworjeja:

Kod CC za lětstotk njesmě so wuwostajić. Město datumoweho a časoweho dźělatka T da so tež jedna mjezota wužiwać.

Jeli datum je podaty, dyrbi płaćiwy gregorianiski protykowy datum być. W tutym padźe dyrbi někajki čas we wobłuku 00:00 do 23:59:59.99999... być.

Jeli jenož časowy znamješkowy rjećazk je podaty, móže hodźinsku hódnotu měć, kotraž je wjetša hač 24 , mjeńšiny a sekundy pak móžeće maksimalnu hódnotu 59 měć.

note

Přetworjenje so jenož za jednotliwe skalarne hódnoty přewjedźe, nic znutřka wobłukow.


Přetworjenje so za jednotliwe skalarne hódnoty kaž w =A1+A2 abo ="1E2"+1 přewjedźe. Argumenty celoweho wobłuka potrjechene njejsu, tohodla so SUMA(A1:A2) wot A1+A2 rozeznawa, jeli znajmjeńša jedna z dweju celow konwertibelny znamješkowy rjećazk wobsahuje.

Znamješkowe rjećazki w formlach so tež přetworjeja, na přikład w ="1999-11-22"+42, kotraž 42 dnjow po 22. nowembra 1999 wróća. Wobličenja, kotrež datumowe podaća w lokalnym formaće jako znamješkowe rjećazki w formli wobsahuja, zmylk wudawaja. Na přikład datumowy znamješkowy rjećazk "11/22/1999" abo "22.11.1999" njeda so za awtomatiske přetworjenje wužiwać.

warning

Hdyž funkcije wužiwaće, hdźež so jedyn argument wužiwa abo wjacore argumenty wužiwaja, kotrež su znamješkowe rjećazki pytanskich kriterijow, kotrež regularny wuraz reprezentuja, prěni pospyt je, kriterije znamješkoweho rjećazka do ličbow přetworić. „.0“ so na přikład do 0.0 přetworja a tak dale. Jeli to je wuspěšne, njebudźe wotpowědnik wotpowědnik regularneho wuraza, ale budźe numeriski wotpowědnik. Hdyž wšak narodnu šemu wužiwaće, hdźež decimalne dźělatko dypk njeje, budźe přetworjenje regularneho wuraza fungować. Zo byšće wuhódnoćenje regularneho wuraza město numeriskeho wuraza wunuzował, wužiwajće někajki wuraz, kotryž njeda so wopak jako numeriski rozumić, na přikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Přikład

Zapodajće tekst !1e2 do cele A1 (kotryž so internje do ličby 100 přetworja).

Zapodajće =A1+1 do cele A2 (wuslědk je 101).

Formla =SUMA(A1:A2) 101 město 201 wróći, dokelž so přetworjenje we wobłuku njestawa, jenož za jednotliwe skalarne hódnoty. Tu so '1e2 kaž ze znamješkowym rjećazkom wobchadźa, kotryž so za funkciju SUMA ignoruje.

=SUMA("1E2";1) #HÓDNOTA! wróća, dokelž SUMA() a někotre druhe, kotrež nad ličbne slědy iteruja, argumentowy typ eksplicitnje přepruwuja.

Standardne nastajenja za přetworjenje teksta do ličby změnić

Přetworjenje teksta do ličby da so z nastajenjom w Podrobne nastajenja za wobličenja přiměrić.

Prošu podpěrajće nas!