Wjacore operacije nałožić

Wjacore operacije w špaltach abo linkach

Přikaz Daty – Wjacore operacije… planowanski nastroj za prašenja „Što by było, hdyž“ skići. Zapodajće w swojim tabelowym dokumenće formlu, zo byšće wuslědk z hódnotow wuličił, kotrež su w druhich celach składowane. Wutworće potom celowy wobłuk, hdźež někotre njezměnite hódnoty zapodawaće a přikaz Wjacore operacije wuslědki wotwisujo wot formle wuliči.

Zapodajće celowy poćah do formle w polu Formle, kotraž za datowy wobłuk płaći. W polu Špalta/Cela zapodawaće celowy poćah do wotpowědneje cele, kotraž je dźěl formle. To da so najlěpje přez přikłady wujasnić:

Přikłady

Produkujeće hrajki, kotrež po 10 € předawaće. Zhotowjenje kóždeje hrajki 2 € płaći, nimo toho maće njezměnite kóšty 10.000 € wob lěto. Kak wysoki budźe lětny dobytk wob lěto, jeli wěstu ličbu hrajkow předawaće?

Tabelowy wobłuk Što by było, hdyž

Z jednej formlu a jednej wariablu ličić

 1. Zo byšće dobytk wuličił, zapodajće najprjedy někajku ličbu jako mnóstwo (předatu ličbu) – w tutym přikładźe 2000. Dobytk wuńdźe z formle Dobytk=mnóstwo * (předawanska płaćizna - drobne kóšty) - krute kóšty. Zapodajće tutu formlu do cele B5.

 2. Zapodajće jednu pod druhej date lětne předawanske ličby do špalty D, na přikład 500 do 5000 w krokach 500.

 3. Wubjerće wobłuk D2:E11, tuž hódnoty w špalće D a pódla njeje prózdne cele w špalće E.

 4. Wubjerće Daty – Wjacore operacije…

 5. Hdyž kursor je w polu Formle, klikńće na celu B5.

 6. Stajće kursor do pola Špalta a klikńće na celu B4. To rěka, zo B4, mnóstwo, je wariabla w formli, kotraž so z wubranymi špaltowymi hódnotami wuměnja.

 7. Začińće dialog z W porjadku. Widźiće dobytki za rozdźělne mnóstwa w špalće E.

Z wjacorymi formlemi naraz ličić

 1. Zhašejće špaltu E.

 2. Zapodajće slědowacu formlu do cele C5: = B5 / B4. Wuličujeće nětko lětny dobytk na předaty kus.

 3. Wubjerće wobłuk D2:F11, tuž tři špalty.

 4. Wubjerće Daty – Wjacore operacije….

 5. Z kursorom w polu Formle wuběraće cele B5 do C5.

 6. Stajće kursor do pola Špalta a klikńće na celu B4.

 7. Začińće dialog z W porjadku. Widźiće nětko dobytki w špalće E a lětny dobytk na kus w špalće F.

Wjacore operacije přez linki a špalty

LibreOffice wam zmóžnja, zwjazane wjacore operacije za špalty a linki w tak mjenowanych křižnych tabelach wuwjesć. Formlowa cela dyrbi so na datowy wobłuk poćahować, kotryž je w linkach zrjadowany kaž tež tón, kotryž je w špaltach zrjadowany. Wubjerće wobłuk, kotryž je přez wobaj datowej wobłukaj definowany a wočińće dialog Wjacore operacijow. Zapodajće poćah na formlu do pola Formle. Poli Linka a Špalta so za zapodaće poćaha na wotpowědne cele formle wužiwatej.

Z dwěmaj wariablomaj ličić

Wobkedźbujće špalće A a B přikładneje tabele horjeka. Chceće nětko nic jenož mnóstwo lětneje produkcije změnić, ale tež předawansku płaćiznu a zajimujeće so za daty dobytk.

Rozšěrće horjeka pokazanu tabelu. Cele D2 do D11 ličby 500, 1000 a tak dale wobsahuja, hač do 5000. Zapodajće ličby 8, 10, 15 a 20 do celow E1 do H1.

 1. Wubjerće wobłuk D1:H11.

 2. Wubjerće Daty – Wjacore operacije….

 3. Hdyž kursor je w polu Formle, klikńće na celu B5.

 4. Stajće kursor do pola Linka a klikńće na celu B1. To rěka, zo cela B1, předawanska płaćizna, je horicontalnje zapodata wariabla (z hódnotami 8, 10, 15 a 20).

 5. Stajće kursor do pola Špalta a klikńće na celu B4. To rěka, zo cela B4, mnóstwo, je wertikalnje zapodata wariabla.

 6. Začińće dialog z W porjadku. Widźiće dobytki za rozdźělne předawanske płaćizny we wobłuku E2:H11.

Prošu podpěrajće nas!