Cele přez ćehnjenje a pušćenje přesunyć

Hdyž wuběr celow, linkow abo špaltow w tabeli Calc přez ćehnjenje a pušćenje přesuwaće, cele (inkluziwnje te we wubranych linkach abo špaltach) w normalnym padźe eksistowace cele w tym wobłuku přepisuja, hdźež pušćeće. To je normalny přepisanski modus.

Dźiwajće na to, zo dyrbiće najprjedy linki abo špalty wubrać, kotrež chceće přesunyć (abo kopěrować), zo byšće je ćahnył a pušćił. Potom móžeće wubrane cele ćahnyć, ale nic z linkowych abo špaltowych hłowow (markěrowanje celow by so hewak zběhnyło).

Hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo tastu myški pušćeće, přeńdźeće k zasadźenskemu modusej.

  1. W zasadźenskim modusu so eksistowace cele naprawo abo dele přesuwaja, hdźež pušćeće, a pušćene cele so do nowych prózdnych pozicijow bjez přepisanja zasadźuja.

  2. Ramik přesunjenych celow w zasadźenskim modusu hinak wupada.

    W přepisanskim modusu widźiće wšě štyri ramiki wokoło wubraneho wobłuka. W zasadźenskim modusu widźiće jenož lěwy ramik, hdyž so cilowe cele naprawo přesuwaja. Widźiće jenož horni ramik, hdyž so cilowe cele dele přesuwaja.

    Hač so cilowy wobłuk naprawo abo dele přesuwa, wotwisuje wot wotstup mjez žórłowymi a cilowymi celemi, jeli w samsnej tabeli přesuwaće. Wotwisuje wot ličby horicontalnych abo wertikalnych celow w přesunjenym wobłuku, jeli do druheje tabele přesuwaće.

  3. Jeli cele w zasadźenskim modusu w samsnej lince (jenož horicontalnje) přesuwaće, so po zasadźenju celow wšě cele nalěwo přesuwaja, zo by so žórłowy wobłuk wupjelnił.

We woběmaj modusomaj móžeće tastu stłóčenu dźeržeć, abo +Umsch (⇧), mjeztym zo tastu myški pušćeće, zo byšće kopiju abo wotkaz zasadźił.

Tasty, kotrež so při pušćenju tasty myški tłóča

Wuslědk

Žana tasta

Cele so přesuwaja a přepisuja cele w cilowym wobłuku. Žórłowe cele so prózdnja.

Cele so kopěruja a přepisuja cele w cilowym wobłuku. Žórłowe cele wostawaja kaž su.

+Umsch (⇧)

Zwjazanja ze žórłowymi celemi so zasadźuja a přepisuja cele w cilowym wobłuku. Žórłowe cele wostawaja kaž su.

Cele so přesuwaja a přesuwaja cele w cilowym wobłuku naprawo abo dele. Žórłowe cele so prózdnja, chibazo přesuwaće w samsnych linkach w samsnej tabeli.

Jeli w samsnych linkach w samsnej tabeli přesuwaće, so cele w cilowym wobłuku naprawo přesuwaja a potom so cyła linka přesuwa, zo by žórłowy wobłuk wupjelniła.

Cele so kopěruja a přesuwaja cele w cilowym wobłuku naprawo abo dele. Žórłowe cele wostawaja kaž su.

+Umsch (⇧)

Zwjazanja ze žórłowymi celemi so zasadźuja a přesuwaja cele w cilowym wobłuku naprawo abo dele. Žórłowe cele wostawaja kaž su.


Prošu podpěrajće nas!