Matriksowe formle zapodać

Slědowacy přikład pokazuje, kak móžeće matriksowu formlu zapodać, bjeztoho zo bychmy z podrobnosćemi matriksowych funkcijow zaběrali.

Připušćmy, zo sće 10 ličbow do špaltow A a B (A1:A10 a B1:B10) zapodał a chceće sumu kóždeje linki w špalće C wuličić.

  1. Wubjerće z myšku wobłuk C1:C10, w kotrychž so maja wuslědki pokazać.

  2. Tłóčće F2 abo klikńće do zapodawanskeje linki formloweje lajsty.

  3. Zapodajće znak runosće (=).

  4. Wubjerće wobłuk A1:A10, kotryž prěnje hódnoty za sumowu formlu wobsahuje.

  5. Tłóčće tastu plus (+) na numeriskej tastaturje.

  6. Wubjerće ličby w druhej špalće w celach B1:B10.

  7. Skónčće zapodaće z matriksowej tastowej kombinaciju: +Umsch+Enter (⇧+↩).

Matriksowy wobłuk so awtomatisce přećiwo změnam škita, na přikład přećiwo hašenju linkow abo špaltow. Je wšak móžno, formatěrowanje wobdźěłać, na přikład celowy pozadk.

Prošu podpěrajće nas!