Pivotowe tabele wobdźěłać

Klikńće w pivotowej tabeli na jedne z tłóčatkow a dźeržće tastu myški stłóčenu. Wosebity symbol so pódla pokazowaka myški zjewi.

Přez ćahanje tłóčatka na druhu poziciju w samsnej lince móžeće porjad špaltow změnić. Jeli tłóčatko k lěwej kromje tabele do wobłuka hłowowych linkow ćahaće, móžeće špaltu do linki přetworić.

Ćehńće w dialogu Pivotowa tabela tłóčatko do wobłuka Filtry, zo byšće tłóčatko a lisćinowe polo horjeka w pivotowej tabeli wutworił. Lisćinowe polo da so wužiwać, zo by pivotowu tabelu po wobsahu wubraneho zapiska filtrował. Móžeće ćehnjenje a pušćenje w pivotowej tabeli wužiwać, zo byšće druhe polo strony jako filter wužiwał.

Zo byšće tłóčatko z tabele wotstronił, ćehńće prosće jo z pivotoweje tabele won. Pušćće tastu myški, hdyž pokazowak myški w tabeli budźe zakazowy symbol. Tłóčatko so zhaša.

Zo byšće pivotowu tabelu wobdźěłał, klikńće do cele w pivotowej tabeli a wočińće kontekstowy meni. W kontekstowym meniju namakaće přikaz Kajkosće, kotryž dialog Tabelowe wuhotowanje Pivot za aktualnu pivotowu tabelu pokazuje.

W pivotowej tabeli móžeće ćehnjenje a pušćenje abo wutřihanje a zasadźenje wužiwać, zo byšće porjad datowych polow změnił.

Móžeće polam, pólnym elementam, mjezywuslědkam (z wobmjezowanjemi) a cyłkownym wuslědkam swójske pokazowanske mjena w pivotowych tabelach připokazać. Swójske pokazowanske mjeno so zapiskej připokazuje, hdyž prěnjotne mjeno z druhim mjenom přepisujeće.

Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!