Wuměnjene formatěrowanje nałožić

Z menijowym přikazom Format – Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje… dialog wam zmóžnja, wuměnjenja na celu definować, kotrež dyrbja spjelnjene być, zo bychu wubrane cele wěsty format dóstali.

Warnowanski symbol

Zo byšće wuměnjene formatěrowanje nałožił, dyrbi nastajenje Awtomatisce wuličić zmóžnjene być. Wubjerće Daty – Wuličić – Awtomatisce wuličić (widźiće hóčku pódla přikaza, hdyž nastajenje Awtomatisce wuličić je zmóžnjene).


Z wuměnjenym formatěrowanjom móžeće na přikład wuslědki wuzběhnyć, kotrež přerěznu hódnotu wšěch wuslědkow překročuja. Jeli so wuslědki měnjeja, so formatěrowanje wotpowědnje měnja, bjeztoho zo byšće druhe předłohi manuelnje připokazał.

Zo byšće wuměnjenja definował:

 1. Wubjerće cele, na kotruž chceće wuměnjene formatěrowanje nałožić.

 2. Wubjerće Format – Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje….

 3. Zapodajće wuměnjenja do dialogoweho pola. Dialog so w Pomoc LibreOffice nadrobnje wopisuje, a přikład widźiće deleka:

Přikład wuměnjeneho formatěrowanja: Wuslědki wjetše/mjeńše hač přerězna hódnota wuzběhnyć

Krok 1: Ličbne hódnoty generować

Chceće wěste hódnoty w swojich tabelach wosebje wuzběhnyć. W tabeli wotbytkow na přikład móžeće wšě hódnoty, kotrež su wjetše hač přerězk, zelene a wšě hódnoty, kotrež su mjeńše hač přerězk, čerwjene pokazać. To je z wuměnjenym formatěrowanjom móžne.

 1. Wubjerće najprjedy tabelu, w kotrejž někotre rozdźělne hódnoty wustupuja. Za waš test móžeće tabele z připadnymi ličbami wutworić:

  Zapodajće formlu =PŘIPADNALIČBA() do někajkeje cele a dóstanjeće připadnu ličbu mjez 0 a 1. Jeli chceće cyłe ličby mjez 0 a 50, zapodajće formlu =CYŁALICBA(PŘIPADNALIČBA()*50).

 2. Kopěrujće formlu, zo byšće linku připadnych ličbow wutworił. Klikńće deleka naprawo we wubranej celi a ćehńće doprawa, doniž požadany celowy wobłuk njeje wubrany.

 3. Ćehńće, kaž horjeka wopisane, róžk naprawo dele, zo byšće wjace linkow z připadnymi ličbami wutworił.

Krok 2: Celowe předłohi definować

Nałožće nětko celowu předłohu na wšě hódnoty, kotrež nadpřerězny wotbytk reprezentuja, a jednu za te hódnoty, kotrež su pod přerězkom. Zawěsćće, zo wokno Předłohi je widźomne, prjedy hač pokročujeće.

 1. Klikńće do prózdneje cele a wubjerće přikaz Cele formatěrować w kontekstowym meniju.

 2. Klikńće w dialogu Cele formatěrować na rajtark Pozadk a potom na tłóčatko Barba, zo byšće pozadkowu barbu wubrał. Klikńće potom na W porjadku.

 3. Klikńće we wobłuku Předłohi bóčnicy na symbol Nowa předłoha z wuběra. Zapodajće mjeno noweje předłohi. Dajće jej na přikład mjeno „Horjeka“.

 4. Zo byšće druhu předłohu definował, klikńće znowa do prózdneje cele a postupujće kaž horjeka wopisane. Připokazajće druhu pozadkowu barbu za celu a potom mjeno (na přikład „Deleka“).

Krok 3: Přerězk wuličić

W našim přikładźe wuličujemy přerězk připadnych hódnotow. Wuslědk so w celi wudawa:

 1. Stajće kursor do prózdneje cele, na přikład do J14, a wubjerće Zasadźić – Funkcija.

 2. Wubjerće funkciju PŘERĚZK. Wubjerće z myšku wšě waše připadne ličby. Jeli njemóžeće cyły wobłuk widźeć, dokelž funkciski asistent jón zakrywa, móžeće nachwilu dialog ze symbolom Pomjeńšić pomjeńšić.

 3. Začińće funkciski asistent z W porjadku.

Krok 4: Celowe předłohi nałožić

Nětko móžeće wuměnjene formatěrowanje na tabelu nałožić:

 1. Wubjerće wšě cele z připadnymi ličbami.

 2. Wubjerće přikaz Format – Wuměnjene formatěrowanje – Wuměnjenje…, zo byšće wotpowědny dialog wočinił.

 3. Definujće wuměnjenje takle: Jeli celowa hódnota je mjeńša hač J14, formatěrujće z celowej předłohu „Deleka“, a jeli celowa hódnota je wjetša abo runja J14, formatěrujće z celowej předłohu „Horjeka“.

Krok 5: Celowu předłohu kopěrować

Zo byšće wuměnjene formatěrowanje pozdźišo na druhe cele nałožił:

 1. Klikńće na jednu z celow, kotrymž wuměnjene formatěrowanje je připokazane.

 2. Kopěrujće celu do mjezyskłada.

 3. Wubjerće cele, kotrež maja samsne formatěrowanje dóstać.

 4. Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Wobsah zasadźić…. Dialog Wobsah zasadźić so zjewi.

 5. Markěrujće we wobłuku Zasadźić jenož kontrolny kašćik Formaty. Wšě druhe nastajenja dyrbja njemarkěrowane być. Klikńće na W porjadku. Město toho móžeće tež na tłóčatko Jenož formaty kliknyć.

Prošu podpěrajće nas!