Macro Toolbar

The Macro Toolbar contains commands to create, edit, and run macros.

Biblioteka

Wubjerće biblioteku, kotruž chceće wobdźěłać. Prěni modul biblioteki, kotryž wuběraće, so w Basic IDE pokazuje.

Biblioteka lisćinowych polow

Biblioteka lisćinowych polow

Kompilować

Kompiluje makro Basic. Dyrbiće makro kompilować, po tym zo sće jo změnił, abo jeli makro jednotliwe abo procedurowe kroki wužiwa.

Symbol za Kompilować

Kompilować

Wuwjesć

Wuwjedźe prěnje makro aktualneho modula.

Symbol za Wuwjesć

Wuwjesć

Zastajić

Zastaja wuwjedźenje aktualneho makra.

Symbol za Zastajić

Zastajić

Procedurowy krok

Wuwjedźe makro a zastaja jo po přichodnej procedurje.

Symbol za procedurowy krok

Procedurowy krok

Jednotliwy krok

Wuwjedźe makro a zastaja jo po přichodnym přikazu.

Symbol za jednotliwy krok

Jednotliwy krok

Wróćoskok

Skaka wróćo k předchadnej rutinje w aktualnym makrje.

Symbol za wróćoskok

Wróćoskok

Zadźeržny dypk

Zasadźuje zadźeržny dypk w programowej lince.

Symbol za zadźeržny dypk

Zadźeržny dypk

Zadźeržne dypki rjadować

Wuwołuje dialog za rjadowanje zadźeržnych dypkow.

Symbol za Zadźeržne dypki rjadować

Zadźeržne dypki rjadować

Wobkedźbowanje zmóžnić

Klikńće na tutón symbol, zo byšće sej wariable w makrje wobhladał. Wobsah wariable so w separatnym woknje pokazuje.

Symbol za Wobkedźbowanje zmóžnić

Wobkedźbowanje zmóžnić

Objektowy katalog

Wočinja wobłuk Objekty, hdźež móžeće sej objekty Basic wobhladać.

Symbol za objektowy katalog

Objektowy katalog

Makra

Wočinja dialog Makro.

Symbol za makra

Makra

Module

Klikńće tu, zo byšće dialog Makra rjadować wočinił.

Symbol za module

Module

Spinki pytać

Wuzběhuje tekst, kotryž so přez dwě wotpowědowacej so spince wopřijima. Stajće tekstowy kursor před wočinjacu abo začinjacu spinku a klikńće potom na tutón symbol.

Symbol za Spinki pytać

Spinki pytać

Žórłowy tekst zasadźić

Wočinja žórłowy tekst Basic we woknje Basic IDE.

Symbol za žórłowy tekst zasadźić

Žórłowy tekst zasadźić

Žórłowy tekst składować jako

Składuje žórłowy tekst wubraneho makra Basic.

Symbol za Žórłowy tekst składować jako

Žórłowy tekst składować jako

Dialog importować

Wočinja dialog „Wočinić“, zo by dataju dialoga BASIC importował.

Jeli importowany dialog mjeno ma, kotrež w bibliotece hižo eksistuje, budźeće zdźělenske polo widźeć, hdźež móžeće importowany dialog přemjenować. W tutym padźe so dialog do přichodneho swobodneho „awtomatiskeho“ mjena přemjenuje, kaž hdyž so nowy dialog wutwori. Abo móžeće eksistowacy dialog přez importowany dialog wuměnić. Jeli na Přetorhnyć klikaće, so dialog njeimportuje.

Dialogi móža daty wo lokalizaciji wobsahować. Hdyž so dialog importuje, móže być, zo lokalizaciski status je wopačny.

Hdyž biblioteka přidatne rěče porno importowanemu dialogej wobsahuje, abo jeli importowany dialog docyła lokalizowany njeje, so přidatne rěče importowanemu dialogej z pomocu znamješkowych rjećazkow standardneje rěče dialog mjelčicy přidawaja.

Jeli importowany dialog přidatne rěče pornom bibliotece wobsahuje, abo jeli biblioteka docyła lokalizowana njeje, budźeće zdźělenske polo z tłóčatkami Přidać, Wuwostajić a Přetorhnyć widźeć.

Symbol za Importować

Dialog Importować

Dialog eksportować

Tutón přikaz dialog „Składować jako“ w dialogowym editorje wuwołuje, zo byšće aktualny dialog BASIC eksportował.

Symbol za Eksportować

Dialog Eksportować

Prošu podpěrajće nas!