Wodźenske elementy zasadźić

Wočinja symbolowu lajstu Wodźenske elementy.

Symbol za Wodźenske elementy zasadźić

Wodźenske elementy zasadźić

Tłóčatko

Symbol za tłóčatko

Přidawa přikazowe tłóčatko. Móžeće přikazowe tłóčatko wužiwać, zo byšće přikaz za definowany podawk, na přikład kliknjenje z myšku, wuwjedł.

Jeli chceće, móžeće tłóčatku tekst abo grafiku přidać.

Wobrazowy wodźenski element

Symbol za wobrazowy wodźenski element

Přidawa wodźenski element, kotryž grafiku pokazuje.

Kontrolny kašćik

Symbol za kontrolny kašćik

Přidawa kontrolny kašćik, kotryž móžeće wužiwać, zo byšće funkciju zmóžnił abo znjemóžnił.

Opciske tłóčatko

Symbol za opciske tłóčatko

Přidawa tłóčatko, kotrež wužiwarjej zmóžnja, z rjada móžnosćow wubrać. Zeskupjene opciske tłóčatka dyrbja na so sćěhowacy tabulatorowy porjad měć. Su zwjetša přez skupinske polo wobdate. Jeli dwě skupinje opciskich tłóčatkow maće, dyrbiće tabulatorowy porjad mjez tabulatorowymi porjadami dweju skupinow zasadźić. Na přikład k wobłukej druheje skupiny abo k druhemu wodźenskemu elementej, nimo k druhemu opciskemu tłóčatku.

Popisowe polo

Symbol za popisowe polo

Přidawa polo za pokazowanje tekstowych popisow. Tute popisy su jenož za pokazowanje předdefinowaneho teksta myslene, nic za zapodawanje teksta.

Tekstowe polo

Symbol za tekstowe polo

Přidawa zapodawanske polo, hdźež móžeće tekst zapodać a wobdźěłać.

Lisćinowe polo

Symbol za lisćinowe polo

Přidawa polo, hdźež móžeće na zapisk w lisćinje kliknyć.

Kombinaciske polo

Symbol za kombinaciske polo

Přidawa kombinaciske polo. Kombinaciske polo je jednolinkowe lisćinowe polo, na kotrež wužiwar móže kliknyć a potom zapisk z lisćiny wubrać. Jeli chceće, móžeće zapiski jako „Jenož čitać“ postajić.

Horicontalna suwanska lajsta

Symbol za horicontalnu suwansku lajstu

Přidawa dialogej horicontalnu suwansku lajstu.

Wertikalna suwanska lajsta

Symbol za wertikalnu suwansku lajstu

Přidawa dialogej wertikalnu suwansku lajstu.

Skupinske polo

Symbol za skupinske polo

Přidawa wobłuk, kotryž móžeće wužiwać, zo byšće podobne wodźenske elementy wizuelnje zeskupił, na přikład opciske tłóčatka.

note

Zo byšće dwě rozdźělnej skupinje opciskich tłóčatkow definował, zawěsćće, zo tabulatorowy indeks skupinskeho wobłuka je mjez tabulatorowymi indeksami tuteju dweju skupinow.


Postupowa hrjada

Symbol za postupowu hrjadu

Přidawa dialogej postupowu hrjadu.

Horicontalna linija

Symbol za horicontalnu liniju

Přidawa dialogej horicontalnu liniju.

Wertikalna linija

Symbol za wertikalnu liniju

Přidawa dialogej wertikalnu liniju.

Datumowe polo

Symbol za datumowe polo

Přidawa datumowe polo.

Jeli datumowemu polu kajkosć „Pokazać“ připokazujeće, móže wužiwar protyku pokazać, zo by datum wubrał.

Časowe polo

Symbol za časowe polo

Přidawa časowe polo.

Numeriske polo

Symbol za numeriske polo

Přidawa numeriske polo.

Měnowe polo

Symbol za měnowe polo

Přidawa měnowe polo.

Sformatěrowane polo

Symbol za sformatěrowane polo

Přidawa tekstowe polo, hdźež móžeće formatěrowanje za zapodaty abo wudaty tekst definować a hódnoty wobmjezować.

Maskowane polo

Symbol za maskowane polo

Přidawa maskowane polo. Maskowane polo so ze zapodawanskeje maski a znamješkoweje maski zestaja. Zapodawanska maska postaja, kotre wužiwarske daty dadźa so zapodać. Znamješkowa maska status maskowaneho pola postaja, hdyž so formular začita.

Datajowy wuběr

Symbol za datajowy wuběr

Přidawa tłóčatko, kotrež dialog za datajowy wuběr wočinja.

Wuběr

Symbol za Wuběr

Zmóžnja abo znjemóžnja wuběranski modus. W tutym modusu móžeće wodźenske elementy wubrać, zo byšće móhł je wobdźěłować.

Kajkosće

Symbol za Kajkosće

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće wubraneho wodźenskeho elementa wobdźěłować.

Testowy modus aktiwizować

Symbol za aktiwizowanje testoweho modusa

Startuje testowy modus. Klikńće na symbol „Dialog začinić“, zo byšće testowy modus skónčił.

Rěč rjadować

Symbol za Rěč rjadować

Wočinja dialog, z kotrymž móžeće wjacore sadźby dialogowych resursow za wjacore rěče zmóžnić abo rjadować.

Štomowy wodźenski element

Symbol za štomowy wodźenski element

Přidawa štomowy wodźenski element, kotryž móže hierarchisku lisćinu pokazać. Móžeće lisćinu w swojim programje z pomocu API-wuwołanjow (XtreeControl) napjelnić.

Tabelowy wodźenski element

Symbol za tabelowy wodźenski element

Přidawa tabelu, kotraž móže tabelowe daty pokazać. Móžeće daty w swojim programje z pomocu API-wuwołanjow napjelnić.

Wotkazowy wodźenski element

Symbol za wotkazowy wodźenski element

Přidawa wotkazowy wodźenski element, kotryž móže adresu we webwobhladowaku wočinić.

Prošu podpěrajće nas!