Organizacija a městno skriptow Python

Makra LibreOffice so w modulowych datajach zeskupjeja, module so zwjetša w rjadowakach bibliotekow zeskupjeja a biblioteki so w kontejnerach zeskupjeja, hačrunjež kontejnery móža tež module wobsahować.

Biblioteka so jako hłowne zeskupjenje za pak cyłu kategoriju makrow pak cyłe nałoženje wužiwa. Module so zwjetša funkcionalnosć dźěla, na přikład wužiwarsku interakciju a wobličenja. Jednotliwe makra su podrutiny a funkcije. Wobraz deleka přikład hierarchiskeje struktury makrowych bibliotekow w LibreOffice pokazuje.

Diagram bibliotekoweho kontejnera

Wobraz: Hierarchija makroweje biblioteki

Kontejnery su přistupne we wšěch programach LibreOffice přez wužiwarski powjerch. Wubjerće Nastroje – Makra – Makra rjadować – Python, zo byšće dialog Makra Python wočinił.

Tři bibliotekowe kontejnery so w lisćinje „Makra“ pokazuja:

  1. Moje makra: wosobinske makra, kotrež su wužiwarjej %PRODUKTNAME k dispoziciji

  2. Nałoženske makra: systemowe makra, kotrež so z LibreOffice za kóždeho wužiwarja ličaka rozdźěleja

  3. Dokumentowe makra: kóždy dokument móže makrowe biblioteki wobsahować, kotrež su w tym dokumenće za wšěch wužiwarjow k dispoziciji

Městna skriptow Python

Hlejće Posedźenske informacije wotwołać, zo byšće programowy přistup k městnam skriptow Python dóstał.

Nałoženske makra

Eksistowace makra na tutym městnje (w tutym kontejnerje) su so přez instalaciski program kopěrowali a su kóždemu wužiwarjej ličaka k dispoziciji. Kóždy wočinjeny dokument ma přistup k makram, kotrež su w kontejnerje składowane. Trjebaće prawa administratora, zo byšće makra tu składował abo wobdźěłował.

Městno makroweho kontejnera LibreOffice w datajowym systemje wot dźěłoweho systema wotwisuje:

Moje makra

Tutón kontejner je jenož za wužiwarja LibreOffice přistupny. Kóždy wočinjeny dokument móže přistup k makram měć, kotrež su w kontejnerje składowane. Makra na tutym městnje so we wužiwarskim profilu LibreOffice składuja.

Městno kontejnera „Moje makra“ je we wužiwarskim rumje a wotwisuje wot dźěłoweho systema:

Dokumentowe makra

Dokumentowe makra so w dokumenće zasadźuja a su jenož přistupne, hdyž dokument je wočinjeny.

Biblioteki, module a makra

Makra Python dadźa so w bibliotekach, modulach a makrach organizować. Wužiwajće hierarchiju makrowych bibliotekow jako přewodnik, hdyž nowe makra w modulowych datajach, nowe modulowe dataje w bibliotekowych rjadowakach abo nowe bibliotekowe rjadowaki w kontejnerach wutworjeće abo instalujeće.

Prošu podpěrajće nas!